Nasze usługiBranża budowlana

Prawo zamówień publicznych

Profesjonalne wsparcie prawne w procesie tworzenia dokumentacji, składania ofert, zawierania umów i wykonywania umów w reżimie prawa zamówień publicznych znacznie podnosi bezpieczeństwo prawne i obniża ryzyko kontraktowe.
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów, wspieramy Klientów na każdym etapie i to niezależnie od tego, czy występują w roli inwestora/zamawiającego, generalnego wykonawcy czy podwykonawcy.
Obsługa prawno-podatkowa firm z branży budowlanej
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_5.jpg
Zakres wsparcia prawnego dla Inwestora/Zamawiającego:
Zapewniamy wsparcie formalno-prawne przy przygotowaniu SIWZ
Przygotowujemy projekty umów w reżimie zamówień publicznych.
Zapewniamy bieżące wsparcie prawne w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkich jego etapach, w tym także w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
Reprezentujemy w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w postępowaniach skargowych przed Sądem Okręgowym, w procesach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.
Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach dotyczących korekt finansowych związanych z naruszeniami prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
Prowadzimy audyty przestrzegania prawa zamówień publicznych przez przedsiębiorców oraz jednostki publiczne.
Pomagamy w organizacji wewnętrznych procesów dotyczących udzielania zamówień publicznych (w tym w sporządzaniu projektów regulaminów udzielania zamówień).
Przygotowujemy opinie prawne.
Prowadzimy szkolenia w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji zamówień publicznych (JEDZ) z 2018 roku.
Zakres wsparcia prawnego dla Wykonawcy:
Zapewniamy doradztwo formalno-prawne w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
Dokonujemy analizy formalno-prawnej składanych dokumentów, w tym ofert.
Sporządzamy środki ochrony prawnej (odwołania, skargi, informacje o niezgodnej z przepisami czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia) oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sporach sądowych. Analizujemy oferty konkurencyjne pod kątem zasadności wniesienia odwołania.
Przygotowujemy i prowadzimy korespondencję z zamawiającymi w sprawach ubiegania się i realizacji zamówienia publicznego.
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_6.jpg
https://nklegalpartners.pl/wp-content/uploads/2022/09/doradztwo_img_13.jpg
Co nas wyróżnia:
Interdyscyplinarne podejście do zagadnień prawnych i podatkowych, z uwzględnieniem celów biznesowych, które chce osiągnąć nasz klient.
Dostęp Klientów do raportowania za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez Kancelarię.
Komunikacja dopasowana do określonych potrzeb klienta lub sytuacji [spotkania osobiste i wideo, telekonferencje, konsultacje e-mailowe.
Profesjonalne szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb naszych Klientów.
Ogólnopolski zasięg
Profesjonalny zespół specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa zapewniający holistyczne podejście prawne do prowadzonej przez naszych klientów działalności gospodarczych.
Pomagamy w organizacji wewnętrznych procesów dotyczących udzielania zamówień publicznych (w tym w sporządzaniu projektów regulaminów udzielania zamówień).
Przygotowujemy opinie prawne.
Prowadzimy szkolenia w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych oraz elektronizacji zamówień publicznych (JEDZ) z 2018 roku.
W celu omówienia szczegółowych Państwa potrzeb oraz przygotowania oferty, prosimy o kontakt [email protected].