Publikacje11 sierpnia 2022

Kącik podatkowy: rozliczenie udziałowca w sp. z o.o. na CIT estońskim a ukryty zysk

Zapłata za świadczenie usług niematerialnych w formie B2B przez udziałowca na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na tzw. estońskim CIT nie stanowi ukrytego zysku dla tej spółki. Spółka nie jest zobligowana do zapłaty podatku dochodowego od tego świadczenia.

Podobnie jest w przypadku zapłaty przez spółkę z o.o. na estońskim CIT wynagrodzenia dla udziałowca za wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na mocy art. 176 KSH oraz umowy spółki z o.o. Wynagrodzenie to również nie jest poczytywane jako ukryty zysk i nie obliguje spółki do zapłaty podatku dochodowego.

Takie konkluzje płyną z wydawanych ostatnio interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przykładem może być interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR, w której organ stwierdził:

„Skoro zatem warunki usług realizowanych przez wspólników Wnioskodawcy w ramach powtarzalnych świadczeń będą miały charakter rynkowy (ustalenie wynagrodzenia na poziomie rynkowym jest zresztą wymogiem wynikającym wprost z przepisu kodeksu spółek handlowych) i usługi te są niezbędne, jako usługi o charakterze wsparcia w realizacji działalności Spółki to należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane Wspólnikom Spółki z tytułu ww. powtarzalnych świadczeń nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy CIT a tym samym nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Powyższe potwierdza również okoliczność, że wynagrodzenie na rzecz Wspólników z tytułu ww. powtarzalnych świadczeń wypłacane będzie niezależnie od tego, czy Spółka wypracuje zysk. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że wypłacane wynagrodzenie nie będzie stanowiło wypłaty równoważnej dystrybucji zysku Spółki.”

Podobnie organ interpretacyjny odnosi się do wykonywania przez udziałowców usług na mocy umów B2B zawartych ze spółką: interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM:

„Przechodząc na grunt analizowanej sprawy, biorąc pod uwagę przywołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że wypłata przez Wnioskodawcę na rzecz Zleceniodawców, podmiotów powiązanych, wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych na podstawie umów o współpracy, o których mowa we wniosku, nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy CIT. Jak twierdzi Wnioskodawca, wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych zostanie ustalone na warunkach rynkowych, a fakt, że Wnioskodawca i Zleceniobiorcy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT, nie będzie miał wpływu na warunki zawarcia tych transakcji. Ponadto, wypłacane na rzecz Zleceniobiorców wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, nie będzie służyło dokapitalizowaniu tych Zleceniobiorców (wynagrodzenie jest należne za wykonane na rzecz Spółki usługi).

Share