Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 roku W uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) Sąd Najwyższy stwierdził, że osoba prawna może domagać się od osoby, która naruszyła jej dobra osobiste zadośćuczynienia na doznaną krzywdę. Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 448 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio...

Rok 2023 r. przebiega w znacznej mierze pod znakiem zmian w prawie pracy i chociaż największe zmiany dotyczyły przepisów Kodeksu pracy, które zostały wprowadzone w pierwszej połowie roku, to w listopadzie ma miejsce kolejna zmiana na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i...

Szanowni Państwo, Okres pandemii dotknął polski biznes i gospodarkę. Niektóre branże ucierpiały szczególnie mocno, prowadząc do zamknięcia niektórych firm lub znacznego ograniczenia działalności innych. Tarcze Finansowe PFR miały na celu pomóc przedsiębiorcom w tych trudnych czasach, ale wiele osób spotkało się z problemami, takimi jak konieczność zwrotu części przyznanej pomocy lub brak przyznania pomocy, pomimo...

Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. przewidziana w art. 299 k.s.h.

Powszechnie wiadomo, że spółka z o.o. ma osobowość prawną i może być stroną postępowania sądowego, co oznacza, że jeśli nie spłaci ona zaciągniętego zobowiązania, można skierować przeciwko niej pozew o zapłatę. Zdarza się jednak, że mimo uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sądowego i „wygranej” sprawy sądowej o zapłatę przeciwko spółce, nie realizuje ona wyroku, a prowadzona przeciwko...

Roszczenia przeciwko PFR związane z tarczą finansową 1.0 i 2.0.

Mogłoby się zdawać, że  z dniem 1 lipca 2023 r., kiedy to na terenie Polski oficjalnie został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, epidemia oraz jej skutki zostały oficjalnie zakończone i temat ten pod kątem Państwa przedsiębiorstw nie jest już aktualny. Niestety niektórzy z Państwa wbrew powyższemu, wciąż odczuwają negatywne skutki lockdownów, gdyż...

Kolejny etap przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Ostatniego dnia sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych w prawo własności. Przede wszystkim należy jednak w tym zakresie pamiętać o dochowaniu wszelkich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów formalności, albowiem przekształcenie, o którym wyżej mowa, nie będzie miało...

Strategie zarządzania po przekształceniu JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: jdg) kompetencje właścicielskie i zarządcze skupione są na jednej osobie fizycznej – na człowieku. Spółka natomiast jest podmiotem odrębnym od człowieka/właściciela i podejmuje swoje działania przez organy – głównie Zarząd, który zarządza spółką,  oraz Zgromadzenie Wspólników, które realizuje uprawnienia właścicielskie. W części spółek również Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna. Daje...

Przełomowa decyzja w obszarze transferu danych w relacji UE – USA. Nowe Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych Osobowych

Komisja Europejska przyjęła 10 lipca 2023 roku decyzję o adekwatnym stopniu ochrony danych w relacji UE-USA, zapewnianej przez Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (Data Privacy Framework – DPF) – następcy Privacy Shield. Stanowi ważny krok dla biznesu. Oznacza bowiem, że zarówno podmioty europejskie (w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego) jak i amerykańskie, mają znacząco uproszczoną procedurę transferu...

Przekształcenie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Jak zmiana formy prawnej wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca, biorący pod uwagę przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: jdg) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka), zastanawia się jakie zmiany w praktyce dla niego samego przyniesie przekształcenie. Główne zmiany zachodzą na płaszczyźnie finansowo – podatkowej, płaszczyźnie zarządzania przedsiębiorstwem oraz odpowiedzialności majątkowej właściciela. Zarządzanie przedsiębiorstwem W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej funkcje właścicielskie oraz zarządcze skupione...