Publikacje25 listopada 2022

SLIM VAT 1, czyli rewolucja w przyjmowaniu korekt faktur VAT

Wraz ze zmianami obowiązującymi w Polsce od 1 stycznia 2021 r. wprowadzona została modyfikacja rozliczania faktury korygujących. Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone wraz z pakietem SLIM VAT 1. Skutki wprowadzonych zmian możemy zaobserwować właśnie teraz, po niemal 2 latach obowiązywania przepisów.

O początku. SLIM VAT zakłada całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Przedsiębiorca w przypadku otrzymania faktur korygujących in minus może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem, że w posiadanej przez niego dokumentacji będzie znajdować się potwierdzenie, że dokonał uzgodnienia ze swoim kontrahentem warunków tej transakcji. Jeżeli podatnik zgromadzi taką dokumentację dopiero w kolejnym miesiącu po spełnieniu pozostałych warunków, prawo pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego u podatnika przesunie się na ten kolejny miesiąc.

Korekta podstawy opodatkowania lub podatku należnego uzależniona jest od łącznego poniższych warunków:

  • uzgodnienia warunków korekty z nabywcą,
  • spełnienia uzgodnionych warunków,
  • posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie i spełnienie warunków,
  • wystawienia faktury korygującej zgodnej z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków.

Jak łatwo zauważyć, najwięcej pytań, wśród przedsiębiorców pojawiło się przy sporządzaniu uzgodnień, a następnie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie. Przedsiębiorcy zastanawiali się przede wszystkim nad formą dokonania ustaleń. Co prawda ustalenia ustne nie są zabronione przepisami prawa, jednak należy mieć na uwadze, iż to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia i udokumentowania, że takie uzgodnienie miało miejsce. Pierwsze kontrole wykazały, iż sama notatka po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej może okazać się niewystarczająca, bowiem co do zasady rozmowy telefonicznie nie są ani nagrywane, ani utrwalane na nośnikach danych.

Ostatecznie, wile trudności sprawia przedsiębiorcom ujęcie korekty we właściwym okresie. Może bowiem dochodzić do sytuacji, w których obowiązek rozliczenia korekty powstanie przed fizycznym otrzymaniem faktury korygującej.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy nr wpisu 14311

Share