Publikacje16 kwietnia 2024

Świadczenie powtarzające się, a VAT

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zobowiązany do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych. Za spełnianie tych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu PIT

Warto również rozważyć czy wykonując dane świadczenia powtarzające się wspólnik będzie działał w charakterze podatnika VAT?

Zgodnie z ogólnymi zasadami Ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Natomiast działalność gospodarczą definiuje się jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie Ustawa o podatku od towarów i usług nie uznaje za działalność gospodarczą czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem podstawowym warunkiem dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami Ustawy o podatku od towarów i usług, jest uznanie przychodów osiąganych z tytułu wykonywanych czynności za przychody wymienione w art. 12 ust. 1-6 (przychody z wykonywanej pracy) lub w art. 13 pkt 2-9 (przychody z działalności wykonywanej osobiście) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie typowa sytuacja zakłada, iż usługi stanowiące świadczenia powtarzające się nie są świadczone w oparciu o powyższe tytuły, a zobowiązanie do ich wykonywania wynika z uchwały zgromadzenia wspólników. W konsekwencji nie można ich wyłączyć z definicji działalności gospodarczej w oparciu o powyżej wskazane kryteria.

Ponadto warto wskazać, iż w odniesieniu do wykonywania świadczeń powtarzających się, istnieje już ugruntowana linia interpretacyjna. Zakłada ona, że świadczenia powtarzające się mogą stanowić działalność gospodarczą na gruncie VAT, a wspólnik będzie podatnikiem z tego tytułu. Stanowisko takie zostało wyrażone m.in. w następujących interpretacjach Dyrektora KIS:

– z dnia 15 listopada 2020r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.661.2022.2.KT;

– z dnia 26 lipca 2023r.,  sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.448.2023.1.PRP;

– z dnia 01 marca 2024r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.926.2023.2.IK.


Dominik Nawrocki
Doradca Podatkowy

Share