Publikacje11 maja 2023

BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE OD ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE OD ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na bezzwrotną dotację, w ramach Programu dofinansowania płatników składek, na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. (Konkurs Nr 2023.01).

Kwota dofinansowania to nawet 300 tys. złotych.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu, który będzie miał na celu:

 • poprawę bezpieczeństwa pracy;
 • zmniejszy zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz
 • zredukuje niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić każdy płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wnioski można składać w terminie od 17 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS oraz u Państwa opiekunów prawnych.

Zapraszamy do kontaktu i trzymamy za Państwa kciuki!


Anna Klajn
Adwokat | NK Legal Partners

 

Share