Publikacje27 lutego 2023

Fundacja rodzinna. Opodatkowanie i zwolnienia z opodatkowania

Preferencje w opodatkowaniu przychodów z działalności prowadzonej pod postacią fundacji rodzinnej.

W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą do polskiego porządku prawnego nowy byt, który nazwany został „fundacją rodzinną”. Celem stworzenia niniejszego podmiotu jest ułatwienie sukcesji w polskich firmach rodzinnych. Aby zachęcić przedsiębiorców do wyboru nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadził szereg zmian w ustawach podatkowych, które zakładają preferencje w opodatkowaniu przychodów z działalności prowadzonej pod postacią fundacji rodzinnej.

Wprowadzając ustawę z dnia 6 lutego 2023 r. o fundacji rodzinnej dokonał zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku od spadków i darowizn.

Do ustawy o podatku od spadków i darowizn wprowadzone zostanie wyłączenie z opodatkowania odnośnie nabycia przez osoby fizyczne (będące beneficjentami, w tym fundatorami) własności rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem świadczenia otrzymanego od fundacji rodzinnej i stanowiących mienie otrzymane w związku z ich rozwiązaniem.

Przychody uzyskane przez fundatora i osoby najbliższej zaliczane do grupy zero.

W dalszej kolejności, zgodnie z brzmieniem ustawy, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza się zwolnienia od podatku przychodów uzyskanych przez fundatora, jak również przez osobę będącą w stosunku do fundatora osobą najbliższą.

Jest to grupa zero na podstawie przepisów o podatku od spadków i darowizn z tytułu mienia otrzymanego lub postawionego do dyspozycji w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Także beneficjentowi fundacji rodzinnej przysługiwać będzie zwolnienie podatkowe w zakresie otrzymanych od fundacji świadczeń – jeżeli beneficjentem będzie fundator lub osoba będąca w stosunku do fundatora osobą zaliczaną do grupy zero. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której zwolnienie nie będzie miało miejsca, zastosowanie będzie miała 15% stawka zryczałtowanego podatku.

Co istotne, fundacja rodzinna, jako odrębny byt prawny będzie również podatnikiem podatku od osób prawnych. Zgodnie z brzmieniem ustawy, fundacje, co do zasady objęte są podmiotowym zwolnieniem z podatku.

Co istotne zwolnienie to nie będzie mieć zastosowania do podatku od przekazanych albo postawionych do dyspozycji przez fundację bezpośrednio/pośrednio świadczeń dokonywanych przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta (w tym fundatora) oraz mienia w związku z rozwiązaniem fundacji.

Nadto, jak można przeczytać na rządowej stronie Kancelarii Prezydenta, fundacja rodzinna objęta zastanie dwoma stawkami CIT, w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej. Podstawową stawką ma być zryczałtowana stawka w wysokości 15%, stawka zwiększona ma wynieść 25%. „W tym zakresie stosowana będzie stawka podatkowa 15 proc.

Przychody z działalności gospodarczej fundacji wykonywanej poza zakresem dozwolonym przez ustawę opodatkowane będą stawką 25 proc. Fundacja rodzinna obowiązana będzie także do płacenia podatku od przychodów z budynków” – tłumaczy prezydencka kancelaria.

Nowe regulacje wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. na początku maja 2023 r.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

Share