Publikacje17 grudnia 20180

Jak wykreślić wpis z BIG?

Jak wykreślić wpis z BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej – BIG (m.in. Krajowy Rejestr Długów – KRD) jest instytucją powołaną w celu zbierania i udostępniania informacji gospodarczych – przede wszystkim informacji dotyczących zadłużenia przedsiębiorców lub konsumentów. Jak pokazuje nam praktyka, uzyskanie wpisu do rejestru dłużników nie jest trudne. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej nie nakłada na BIG obowiązku weryfikacji zadłużenia. Z tego też powodu rejestr zwykle weryfikuje jedynie warunki formalne wniosku wierzyciela, nie zaś np. prawdziwość wystawionych faktur lub też fakt czy umowa, z której wynika zobowiązanie, faktycznie została zawarta. Tego rodzaju sytuacja tworzy pole do pewnych nadużyć.

 Często zdarza się, iż w wyniku pomyłki lub działania w złej wierze wierzyciela, ktoś zostanie wpisany do rejestru niesłusznie. Taki wpis, mimo iż bezzasadny, może powodować liczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zasadnym byłoby więc podjęcie działań mających na celu usunięcie go. Nie jest to jednak proste zadanie. Pierwszą podjętą przez nas czynnością powinno być skontaktowanie się z wierzycielem. Może on w każdym momencie usunąć z własnej woli wpis z rejestru, co w przypadku oczywistej pomyłki powinien uczynić. Warto tutaj powołać się na art. 30 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej. Zgodnie z ww. przepisem wierzyciel jest zobowiązany do usunięcia z rejestru nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Jednak samo pismo skierowane do wierzyciela może nie być wystarczające, zwłaszcza w przypadku jego złej woli. Należy więc jednocześnie skierować do BIG wniosek o usunięcie informacji gospodarczej.  Art. 31 ust. 6 i 7 wymienionej wyżej ustawy wyraźnie stwierdzają, że biuro jest zobowiązane do usunięcia wpisu w wypadku wykazania nieistnienia bądź wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli wskazane wyżej środki okażą się nieskuteczne, wciąż pozostaje nam droga sądowa. W takiej sytuacji należy wytoczyć wierzycielowi powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania ujawnionego w rejestrze. Uzyskany w takiej sprawie prawomocny wyrok będzie podstawą do usunięcia z rejestru wadliwego wpisu. Warto też zwrócić uwagę, że działającego w złej wierze wierzyciela można pozwać o naruszenie dóbr osobistych lub wystąpić wobec niego o odszkodowanie za straty spowodowane fałszywym wpisem. Wierzyciel może też za swoje działania zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 48 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej z dnia 9 kwietnia 2010r., każdy kto przekazuje do biura nieprawdziwą informacje gospodarczą, podlega karze grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Bartłomiej Ofierski

Kancelaria NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply