Publikacje17 grudnia 20180

Niższa opłata sądowa w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone regulowane jest przepisami art. 5051 – 50514. Kodeksu postępowania cywilnego. Według stanu prawnego na dzień 31 maja 2017 r. w postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty, jak w też w sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. W postępowaniu uproszczonym Sąd nie przeprowadza dowodów z opinii biegłych sądowych. Jeżeli uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła lub jej rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych, w dalszym ciągu rozpoznaje ją w postępowaniu zwykłym. Bardziej odformalizowane jest również postępowanie apelacyjne. Apelację od orzeczenia wydanego w postepowaniu uproszczonym można oprzeć na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie i naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy. Postępowanie uproszczone jest zatem mniej sformalizowane, prostsze i szybsze. Jak wskazano powyżej, do dnia 31 maja 2017 r. w postępowaniu uproszczonym mogły być rozpoznawane sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu dochodzenia wierzytelności (dalej ucdw), z dniem 1 czerwca 2017 r. zmianie ulega przepis art. 5051 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie ze zmianą postępowanie uproszczone będzie miało zastosowanie do spraw o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty. Oznacza to, że w prostszy i szybszy sposób będzie można dochodzić roszczeń w dwukrotnie wyższej wysokości, niż do dnia 31 maja 2017 r. Co również szczególnie istotne, od dnia 1 czerwca 2017 r. dochodzenie roszczeń w wysokości powyżej 10.000 zł do 20.000 zł będzie tańsze. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Jeżeli zatem pozew obejmuje roszczenie w kwocie 20.000 zł, to według stanu prawnego na dzień 31 maja 2017 r., opłata sądowa od tego pozwu wynosi 1.000 zł. Taką samą opłatę należy uiścić od apelacji. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą od pozwu, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia: 1) do 2000 złotych – 30 złotych; 2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych; 3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych; 4) ponad 7500 złotych – 300 złotych. Powyższe oznacza, że wobec podniesienia od dnia 1 czerwca 2017 r. maksymalnej wartości przedmiotu sporu spraw rozpoznawanych w postepowaniu uproszczonym z 10.000 zł do 20.000 zł, pozew w sprawie o zapłatę 20.000 zł nie będzie już podlegał opłacie stosunkowej w wysokości 5%, tj. w tym przypadku 1.000 zł, lecz opłacie stałej w wysokości 300 zł. Taka sama zmiana obejmie opłatę od apelacji. Podsumowując, od dnia 1 czerwca 2017 r. dochodzenie roszczeń w wysokości powyżej 10.000 zł do 20.000 zł będzie łatwiejsze, prostsze i tańsze. Piotr Garczarek Radca prawny Kancelaria Prawa Gospodarczego NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply