Publikacje17 grudnia 20180

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach przez Urzędem Skarbowy

Sposób udzielania pełnomocnictwa oraz jego zakres do reprezentowania podmiotu w postępowania przed Urzędem Skarbowym regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 138 a, która opisuje szczegółowo rodzaje pełnomocnictw, które mogą zostać udzielone osobie, która reprezentuje podmiot przed Urzędem Skarbowym. Zatem w oparciu o art. 138 a § 1 „ strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.” Natomiast § 2 ww. przepisu wskazuje, iż pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne bądź do doręczeń.

Osoba mogąca być pełnomocnikiem, zgodnie z art. 138 b ordynacji podatkowej: „pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.” Ponadto należy wskazać, iż wymóg aby pełnomocnikiem był radca prawny, adwokat bądź doradca podatkowy pojawia się dopiero na etapie reprezentowania strony przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto nie ma obowiązku aby podmiot był zobowiązany do reprezentowania tylko i wyłącznie przez podmioty ustanowione w KRS.

1. pełnomocnictwo ogólne zgodnie z ordynacja wyborczą.

Treść i zakres udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z ordynacją podatkową: „pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, adres do doręczeń.
Zgodnie ze zmianą przepisów Ordynacji podatkowej, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2016 r., Mocodawca, może udzielić pełnomocnictwo, które będzie uprawniało pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy. W tym miejscu należy wskazać, iż pełnomocnictwo ogólne może zostać udzielone przed rozpoczęciem procedur podatkowych lub już w trakcie trwającego postępowania.
Zgodnie z treścią art. 138d: „pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.”
Pełnomocnictwo ogólne ustanawia się w formie dokumentu elektronicznego, mówi o tym. art. 138 d § 3 ordynacji podatkowej: „pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie elektronicznej, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138 j §1 pkt. 1, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”
Zgodnie z § 4 „informację o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej „centralnym Rejestrem”.

2. Pełnomocnictwo ogólne nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto wzór pełnomocnictwa ogólnego został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu tego pełnomocnictwa.
Jednakże procedura jest dość skomplikowana, Mocodawcy powinien mieć założone konto na przeznaczonych do tego platformach oraz posiadać podpis kwalifikowany, zatem znacznie prostszym rozwiązaniem będzie złożenie pełnomocnictwa szczególnego na formularzu PPS- 1

3. Pełnomocnictwo szczególne wg. Ordynacji Wyborczej :

Zgodnie za art. 138 e Ordynacji wyborczej, mocodawca może także udzielić pełnomocnictwo szczególne, które „upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.” Pełnomocnictwo szczególne składa się do akt sprawy i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Pełnomocnictwo szczególne w sprawach dotyczących postępowania przed urzędem skarbowym, składa się na formularzu PPS-1. ( w załączeniu).

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia osobę, której udzielono pełnomocnictwa do działania w konkretnej sprawie podatkowej bądź innej, która należy do właściwości organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej. Zatem w rubryce „E” formularzu PPS-1 pełnomocnictwa szczególnego udzielanego na podstawie art. 138 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, warto jak najszerzej opisać, jakiego zakresu dotyczy pełnomocnictwo szczególne.

W przypadku pełnomocnictwa szczególnego, nie ma potrzeby w zakresie konkretnej sprawy dotyczącej danej podmiotu aby za każdym jednym razem przedkładać pełnomocnictwo szczególne oraz opłacać opłatę skarbową od pełnomocnictwa, ponieważ pełnomocnictwo jest udzielane w związku z konkretną sprawą, prowadzoną przez konkretny referat urzędu skarbowego.

Agnieszka Wolszczak-Wiśniewska

Share

Leave a Reply