Publikacje1 sierpnia 2022

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE. Dla kogo? Na czym polega? Jakie są korzyści? Jak skorzystać?

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

dla kogo? na czym polega? jakie są korzyści? jak skorzystać?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest uregulowane w ustawie z dnia 15.05.2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne i w ramach tej ustawy wyróżnia się 4 różne postępowania restrukturyzacyjne:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne.

Zastosowanie jednego z tych czterech postępowań zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest skierowane do przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Jako „niewypłacalnych” należy rozumieć przedsiębiorców niezdolnych do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań. Jednocześnie dłużnik musi posiadać środki umożliwiające zaspokojenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Zakres tego co jest takimi kosztami lub zobowiązaniami jest szeroki i będzie inny dla każdego przedsiębiorcy.

Tak więc co do zasady postępowanie restrukturyzacyjne jest skierowane do podmiotów zadłużonych, mających perspektywę odzyskania płynności finansowej i w dalszym ciągu posiadających (lub mających możliwość ich uzyskania) środki pozwalające na zaspokojenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Na czym polega?

Postępowanie restrukturyzacyjne zasadniczo polega na zatwierdzeniu przez wierzycieli dłużnika zaproponowanego przez tego ostatniego układu. W ramach układu – zazwyczaj -wierzycieli dzieli się na grupy (chociaż nie jest to obligatoryjne). Podział grupowy pozwala na zaproponowanie wierzycielom satysfakcjonujących zasad zaspokojenia ich wierzytelności w ramach układu. Układ jest przyjęty jeżeli za układem głosowała większość głosujących wierzycieli z grupy, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności w danej grupie. Ewentualnie jeżeli układ nie uzyskał wymaganej większości w poszczególnych grupach to mimo tego układ zostaje przyjęty, jeżeli za układem opowiedzieli się wierzyciele mający łącznie 2/3 sumy wszystkich wierzytelności objętych układem. Jednak przyjęcie układu na zasadach wskazanych w zdaniu poprzedzającym jest opatrzone istotnym zastrzeżeniem. Wierzyciele, którzy byli przeciwni zatwierdzeniu układu muszą być zaspokojeni w ramach układu lepiej niż gdyby zostali zaspokojeni w toku postępowania upadłościowego ogłoszonego wobec dłużnika. Ta zasada jest kluczem do zrozumienia sensu postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to też przyczyna dlaczego wierzyciele zgadzają się żeby w ramach układu część ich wierzytelności została umorzona.

Jakie są korzyści?

Oprócz oczywistej restrukturyzacji długu przedsiębiorcy, dłużnik ma także inne korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego.

Istotnym dla dłużników przywilejem płynącym z postępowania restrukturyzacyjnego jest zawieszenie prowadzonych wobec nich postępowań egzekucyjnych. Zwolnienie zajęć komorniczych i blokad kont przedsiębiorcy z pewnością ułatwia poprawienie kondycji finansowej firmy oraz pozwala na staranne zakończenie jej restrukturyzacji. Obecnie ustawodawca przewiduje możliwość wstrzymania egzekucji w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w tym dla postępowania o zatwierdzenie układu.

Kolejną istotną korzyścią, która często przekonuje zadłużonych przedsiębiorców do skorzystania z postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, albo zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym uwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w art. 299 § 1Kodeksu Spółek Handlowych. Oznacza to, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego w celu uchronienia się przed ściąganiem z ich majątku osobistego długów spółki.

Te trzy korzyści tj.:

  1. częściowe umorzenie długów;
  2. wstrzymanie egzekucji;
  3. zwolnienie z odpowiedzialności członków zarządu;

– zazwyczaj przekonuje dłużników do skorzystania z dobrodziejstw postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak skorzystać?

Otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego sprowadza się do przygotowania wniosku i złożenia go w sądzie. Wnioski te są wysoce sformalizowane i do ich sporządzenia niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy. Najczęściej wnioski te powstają we współpracy przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym, który często po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zostaje odpowiednio nadzorcą układu lub zarządcą masy sanacyjnej.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest postępowaniem nieco odmiennym od postępowań układowych i od postępowania sanacyjnego. Sprowadza się w zasadzie do zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym (jest to warunek konieczny) i indywidualnego zebrania głosów wierzycieli przez dłużnika. Następnie dłużnik składa wniosek o zatwierdzenie przegłosowanego układu do sądu.

Należy więc pamiętać, że do skorzystania z dobrodziejstw postępowania restrukturyzacyjnego konieczna jest specjalistyczna pomoc. Chodzi tutaj nie tylko o wybór najbardziej optymalnego postępowania restrukturyzacyjnego dla konkretnego przedsiębiorcy, ale także o opracowanie dokumentów niezbędnych do otwarcia takiego postępowania.

Share