Publikacje17 grudnia 20180

Projekt ustawy umożliwiającej załatwiania spraw online w urzędach

Projekt ustawy umożliwiającej załatwiania spraw online w urzędach

Projektem Ustawy, dzięki której w niespełna 70 sprawach przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski online zamiast dotychczasowych papierowych, zajmuje się obecnie Senat.  Ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych powstała w Ministerstwie Gospodarki. Sejm uchwalił ją w kwietniu. Akt nakłada obowiązek określenia i udostępnienia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych dla określonych procedur administracyjnych. Dzięki temu wprowadzone zostaną jednolite w skali całego kraju wzory pism, przede wszystkim dotyczące wydawania zaświadczeń, wydawania zezwoleń, czy wpisów do rejestrów. Wzory mają precyzyjnie określać zakres wymaganych danych określonych w przepisach prawa dla konkretnej procedury i zawierać informacje, jakie dokumenty należy dołączyć.

Projekt ustawy przewiduje, że udostępnione zostaną wzory prawie 70 wniosków określonych w 22 ustawach. Wśród nich znajdą się min. zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych, wykreślenia z rejestru organizatorów turystki i pośredników turystycznych, wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzenia zbiorowego odprowadzania ścieków, zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Ponadto za pośrednictwem Internetu będą dostępne: wzór zgłoszenia świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Polski, czy wnioski o: wykreślenie z rejestru działalności detektywistycznej, wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, o wpis do ewidencji, zmianę w ewidencji lub wykreślenie z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, o zmianę lub wykreślenie w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór zawiadomienia składanego przez przedsiębiorcę zagranicznego przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.

Nowe przepisy mają także usunąć bariery, które obecnie uniemożliwiają realizację drogą elektroniczną standaryzowanych procedur. Chodzi tu o likwidację załączników, czyli dołączanych do wniosków dokumentów, np. poprzez włączenie oświadczeń składanych wraz z wnioskami zamiast oryginałów dokumentów. Bardzo cieszy też likwidacja obowiązku dostarczenia dokumentu dostępnego w innym urzędzie. Projekt zakłada także usunięcie z przepisów słów, które powodują brak możliwości złożenia pisma drogą elektroniczną (np. słowa pisemnie)

Wzory wniosków w postaci elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD), który znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) a także organu odpowiedzialnego za opracowanie wzoru i na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (ePK) za pośrednictwem, którego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej.

Są to stosunkowo niewielkie zmiany, jednak na pewno jest to krok w dobrym kierunku odformalizowania i ujednolicenia procedur, które w dalszym ciągu, w większości są niepotrzebne i jedynie utrudniają wykonywanie, zakładanie lub likwidowanie działalności gospodarczej.

Resort gospodarki wyliczył także korzyści, jakie ustawa może przynieść środowisku. Przy założeniu wagi kartki papieru na 5 g, a wagi koperty na 15 g i przy liczbie wniosków powyżej 200 tys. rocznie, zdaniem ministerstwa, korzyści dla środowiska w skali roku to m.in. zmniejszenie zużycia o 34 tony drewna, o 780 tys. litrów wody czy zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o prawie 24 tony.

Krzysztof Kołyga

prawnik, kancelaria NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply