Publikacje17 grudnia 20180

Prywatne rejestry nadal wprowadzają w błąd

Już od dłuższego czasu, w mediach, pojawiają się doniesienia o przedsiębiorcach, którzy padli ofiarą firm podszywających się pod oficjalne, państwowe rejestry przedsiębiorców. Mimo, iż w 2012 r. prokuratura informowała, że zna problem i przyjrzy się nieuczciwym praktykom, do dziś sytuacja nie uległa poprawie. Nadal przedsiębiorcy otrzymują pisma, w których sugeruje im się, że powinni dokonać wpisu do oznaczonego w piśmie rejestru. Oczywiście taki wpis wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty, wynoszącej częstokroć kilkaset złotych. Oczywiście istnieją także rejestry państwowe, do których należy uzyskać wpis, aby móc funkcjonować w obrocie gospodarczym na terenie Polski. Rejestry te powstały na podstawie odpowiednich ustaw i dzielą się ze względu na przesłankę podmiotową, czyli osobę wpisywaną, na:

  1. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej,
  2. Krajowy Rejestr Sądowy.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

  • przedsiębiorcy działający jednoosobowo,
  •  wspólnicy spółek cywilnych.

CEIDG  prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.  Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem strony CEIDG (firma.gov.pl), do czego wymagane jest dysponowanie podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Możliwe jest także przygotowanie wniosku on-line i późniejsze udanie się do najbliższego urzędu gminy/miasta celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy. Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także: wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania), zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE!

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS):

  • działalności w formie spółki osobowej (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna),
  • – działalność w formie spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna),
  • – stowarzyszenia i innych organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Grzegorz Mażewski]]>

Share

Leave a Reply