Publikacje16 marca 2023

Samochód służbowy w kontrakcie B2B: Podatkowe aspekty i kwalifikacja umowy toolingu – VAT

Podatkowe zasady udostępnienia samochodu służbowego przez spółkę współpracownikowi na kontrakcie B2B.

Jak kwalifikować powierzenie samochodu usługodawcy, który zawarł z usługobiorcą umowę o współpracy potocznie zwaną B2B? Jest to problem prawno-podatkowy, którego rozstrzygnięcia podjęły się organy podatkowe. Niniejszą sytuację należy traktować odmiennie niż w przypadku powierzenia samochodu pracownikowi. Pytanie –jak zakwalifikować tego rodzaju zdarzenia ? Jak transakcje tego rodzaju oceniać w świetle przepisów o podatku VAT?

Odpowiedzi na powyższe pytania przybliżymy Państwu w niniejszym artykule.

Według organów podatkowych użytkowanie samochodu służbowego powierzonego usługodawcy w zakresie przejazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca jego zamieszkania i z powrotem, parkowanie i garażowanie tego samochodu w miejscach wskazanych przez powierzającego w umowie oraz wykorzystywanie pojazdu do usług świadczonych przez usługodawcę określonych umową główną, nie stanowi dla usługodawcy przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umowa toolingu.

W powyższym przypadku, organy podatkowe uznają że mamy do czynienia z tzw. umową toolingu (z ang. tool-narzędzia). Jest to umowa nienazwana, na podstawie której usługobiorca przekazuje usługodawcy określone urządzenia (środki trwałe, w tym przypadku samochód) bez ustalenia nominalnego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że będą one zasadniczo wykorzystywane dla celów świadczenia usług na rzecz odbiorcy, czyli udostępniającego urządzenia.

Celem gospodarczym umowy toolingu jest umożliwianie usługodawcy korzystania ze sprzętu gwarantującego odpowiednią jakość efektów, podczas świadczenia na rzecz usługobiorcy uzgodnionych czynności. Należy podkreślić, zatem że w odniesieniu do umów toolingu nie można mówić o nieodpłatności świadczenia dotyczącego przekazania usługodawcy urządzeń w związku z wykonywaniem przez niego czynności. Wynika to z faktu, że w zamian za udostępnienie narzędzi, w tym wypadku pojazdu, usługi na rzecz usługobiorcy są świadczone zgodnie z jego oczekiwaniami.

Z uwagi na ekwiwalentny charakter świadczeń usługodawcy oraz usługobiorcy w niniejszym przypadku nie wystąpi nieodpłatne przysporzenie w majątku, bowiem umowa będzie przesądzać o wzajemnym charakterze współpracy.

Opodatkowanie udostępnienia samochodu służbowego podatkiem VAT.

Jeśli chodzi o kwestię opodatkowania powyższych czynności podatkiem VAT, należy zauważyć, iż zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych czynności takie mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do przedmiotu umowy o współpracy i nie stanowią odrębnego tytułu do opodatkowania VAT, gdyż nie mieszczą się w określonym art. 7 i 8 ustawy o VAT.

Podsumowując, powierzenie pojazdu współpracownikowi na podstawie umowy B2B nie stanowi podstawy do dodatkowego obciążania podatkiem VAT.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

 

Share