Publikacje26 stycznia 2023

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2023 r. Będą podwyżki!

Podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zapłacą od nowego roku większą składkę zdrowotną.

Wszystko przez brzmienie aktualnych przepisów. Zgodnie z art. 81 ust. 2e pkt 1-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców uzależniona jest od dwóch parametrów.

Pierwszy z nich to wysokość uzyskiwanego przez przedsiębiorcę przychodu, który rozpisany jest w trzy stopniowej skali z podziałem na zakresy, które w skali roku wynoszą:

  1. Od 0-60.000 zł, dla których stosujemy 60% podstawy opodatkowania,
  2. Od 60.000 zł – 300.000 zł, dla których stosujemy 100% podstawy opodatkowania,
  3. Powyżej 300.000 zł, dla których stosujemy 180% podstawy opodatkowania.

Drugim zmiennym elementem, wpływającym na wysokość składki zdrowotnej jest podstawa opodatkowania. Składka ustalana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Ogładzone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Główny Urząd Statystyczny 20.1.2023 r. opublikował dane o średnim wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach za czwarty kwartał ubiegłego roku. Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale w 2022 r. wyniosło 6965,94 zł. Średnia płaca wzrosła w ciągu roku o niemal 750 zł. Oznacza to, iż składki wzrosną o oko 40-120 zł miesięcznie.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać iż przedsiębiorca o przychodach do 60 tys. zł zapłaci składkę zdrowotną na poziomie 376,16 zł miesięcznie.

W kolejnym progu będzie to już 626,93 zł, a w przypadku zarobków powyżej 300 tys. zł składka wyniesie 1128,48 zł. Są to niewątpliwie złe wiadomości dla przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób ze składki zdrowotnej.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

Share