Publikacje17 grudnia 20180

Spadek odziedziczony po osobach najbliższych może być zwolniony od podatku

Spadek odziedziczony po osobach najbliższych może być zwolniony od podatku. Należy jednak pamiętać o obowiązku zgłoszenia nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.   Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku. Termin na zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego wynosi 6-miesiecy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli o nabyciu spadku dowiemy się z opóźnieniem, już po upływie terminu na zgłoszenie, mamy prawo do zwolnienia jeżeli zgłoszenie złożymy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym powzięliśmy wiadomość o nabyciu spadku. Ciąży jednak na nas obowiązek uprawdopodobnienia późniejszego dowiedzenia się o stwierdzeniu nabycia spadku.   Najbliższa rodzina spadkodawcy jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn, co nie zwalnia ich od zgłoszenia nabycia spadku do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku niezgłoszenia spadku w wyznaczonym terminie, nabyty majątek zostaje opodatkowany na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 nr 45 poz. 207 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 ww. ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.   Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 3) do grupy III – innych nabywców.   Zgłoszenie należy złożyć na formularzu SD-Z2 w urzędzie skarbowym ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli przedmiotem spadku są nieruchomości położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszenie składamy do urzędu właściwego według miejsca położenia nieruchomości, natomiast jeżeli przedmiotem nabycia są nieruchomości lub prawa majątkowe i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego do urzędu właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Do formularza nie dołącza się żadnych dokumentów. W przypadku złożenia zgłoszenia do niewłaściwego organu podatkowego, urząd niezwłocznie przekaże nasz wniosek do właściwego organu i zawiadomi nas o tym.   Justyna Nykiel Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply