Publikacje23 sierpnia 2023

Strategie zarządzania po przekształceniu JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

W jednoosobowej działalności gospodarczej (dalej: jdg) kompetencje właścicielskie i zarządcze skupione są na jednej osobie fizycznej – na człowieku. Spółka natomiast jest podmiotem odrębnym od człowieka/właściciela i podejmuje swoje działania przez organy – głównie Zarząd, który zarządza spółką,  oraz Zgromadzenie Wspólników, które realizuje uprawnienia właścicielskie. W części spółek również Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna. Daje to duże możliwości w zakresie kształtowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem oraz doboru modelu, który będzie realizował  cele przekształcanego przedsiębiorcy po przekształceniu w spółkę.

Bezpośrednio po przekształceniu jedynym wspólnikiem  spółki będzie przekształcany przedsiębiorca, który dowolnie może wybrać Zarząd – może na członka zarządu wskazać siebie lub inne osoby. W praktyce więc dotychczasowy przedsiębiorca może łączyć w sobie kompetencje zarówno Zgromadzenia Wspólników jak i Zarządu, a zmiana w dotychczasowym zarządzaniu spółką sprowadzi się do zachowania kilku formalności nałożonych przez Kodeks Spółek Handlowych, choć oczywiście nie jest to jedyny model zarządzania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Finalnie nie jest to  też rozwiązanie optymalne ze względu na związane z tym obciążenia publiczne oraz podwyższony formalizm podejmowanych czynności.

W praktyce więc, poza uzasadnionymi przypadkami, odchodzi się od modemu wskazanego powyżej. Możliwości w zakresie wyznaczenia sposobu zarządzania spółką są duże, choć uregulowane przepisami prawa. Zarząd, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, może składać się z jednego albo większej liczby członków (w praktyce najczęściej 2-5 członków zarządu). Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członków zarządu co do zasady wybiera i powołuje Zgromadzenie Wspólników, ale kwestie tę można uregulować w umowie spółki inaczej. To również od umowy spółki będzie zależeć, które czynności zarządu, oprócz tych wprost wskazanych prawem, będą wymagać przed ich podjęciem przez Zarząd uchwały Zgromadzenia Wspólników. Umowa spółki reguluje też sposób reprezentacji spółki przez członków Zarządu wobec osób trzecich. Opcji w zakresie ustalenia zasad zarządzania i reprezentowania spółki jest dużo i przy przekształcaniu jdg w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy wybrać rozwiązanie, które będzie realizowało wszystkie indywidualne cele danego przekształcenia, pamiętając przy tym o odpowiedzialności, jaką niesie za sobą stanowisko członka zarządu.


Adwokat – Maria Łabędź
Doradca Podatkowy – Michał Wawrzyniak
NK Legal Partners

Share