Publikacje12 września 2023

Kolejny etap przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Ostatniego dnia sierpnia br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komercyjnych w prawo własności. Przede wszystkim należy jednak w tym zakresie pamiętać o dochowaniu wszelkich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów formalności, albowiem przekształcenie, o którym wyżej mowa, nie będzie miało miejsca z urzędu, czyli z własnej inicjatywy właściwego organu.

Co ważne, wszczęcie przedmiotowego postępowania następuje na wniosek zainteresowanego użytkownika wieczystego. Możliwość skutecznego złożenia wniosku została przez ustawodawcę znacznie ograniczona w czasie. Ostatecznie użytkownicy wieczyści mają na to 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, co oznacza, że wniosek w tym zakresie powinien być złożony nie później niż 31.08.2024 roku. Co więcej, z wnioskiem można wystąpić co do zabudowanych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed 31.12.1997 roku, między innymi pod warunkiem, że użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a nadto nie toczy się postępowanie o rozwiązanie wskazanej umowy.

Jak kształtuje się cena przekształcenia?
Z punktu widzenia użytkowników wieczystych istotna jest cena związana z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Zasady jej kształtowania zostały uregulowane w ramach omawianej nowelizacji. Zgodnie ze wzmiankowanymi regułami – przede wszystkim należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa cenę nieruchomości ustala się: 1) w przypadku zapłaty ceny jednorazowo – jako 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży; 2) w przypadku rozłożenia ceny na raty – jako 25-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Z kolei w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Terminy i Wytyczne
Co jednak bardzo ważne, szczegółowe wytyczne w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych będą ustalane przez właściwe organy w terminie 4 miesięcy od 31.08.2023 r., czyli najpóźniej do końca grudnia 2023 r.

Bonifikaty i Pomoc Publiczna
Dodatkowo warto pamiętać o tym, że istnieje możliwość zastosowania bonifikat. W tym przypadku także trzeba mieć na uwadze właściwe formalnie, a przede wszystkim optymalne czasowo złożenie wniosku. Powyższe wymaga oczywiście szczegółowej analizy konkretnego przypadku. W każdym razie, istotne jest to, że udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis określonych we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

Adwokat – Adrian Tujek
NK Legal Partners

Share