Publikacje19 czerwca 20190

Udział byłego członka zarządu w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Kwestię uczestnictwa  w zgromadzeniu wspólników odwołanego członka zarządu reguluje art. 203 § 3 kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.), zgodnie z którym „odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt. 1, chyba, że akt odwołania stanowi inaczej.

W tym miejscu warto powołać komentarz autorstwa Bieniek do art. 203 § 3 k.s.h.: „Prawa i obowiązki odwołanego zarządcy. Jako wyjątek od powyższej reguły art. 203 § 3 KSH stanowi, iż odwołany członek zarządu jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym powyższe sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

Jednakże Akt odwołania może jednak zwolnić odwołanego członka zarządu od wszystkich bądź niektórych spośród obowiązków określonych w art. 203 § 3 KSH. Na tle powołanej regulacji wypada żałować, że nie wiadomo, dlaczego przepis ten odnosi się jedynie do odwołanego członka zarządu, nie dotyczy zaś tego, który złożył rezygnację lub którego mandat wygasł z innych przyczyn przewidzianych prawem. Właściwie w tym względzie sformułowano art. 231 § 3 zd. 2 KSH, stanowiący o prawie członków organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego zgromadzenia wspólników, do uczestnictwa w tym zgromadzeniu, przeglądania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta, a wreszcie do przedkładania do tych sprawozdań opinii na piśmie.

Przyjąć też należy, że zgromadzenie wspólników władne jest pozbawić byłego członka zarządu prawa do uczestniczenia w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (por. szerzej komentarz do art. 231, Nb 9).”.

Zatem jeżeli w akcie odwołania członka zarządu nie zostało przewidziane zwolnienie go z ww. obowiązków, wówczas zgodnie z powołanym przepisem na odwołanym członku zarządu zarówno obowiązek jak i przysługuje mu stosowne uprawnienie. 

Dodatkowo warto wskazać art. 231 § 3 k.s.h. – zgodnie z którym: „ (…)Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zgromadzenia wspólników, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz biegłego rewidenta i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem wspólników.”

Jednocześnie poniżej wskazuję komentarz autorstwa Jara do ww. przepisu, który komentuje relacje art. 231 § 3 k.s.h do art. 203 § 3 k.s.h: „

„Na tle art. 231 § 3 KSH i przyznanych w nim uprawnień dla byłych członków organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego zgromadzenia wspólników powstał problem relacji tego przepisu do art. 203 § 3 KSH, zgodnie z którym odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.”

Prawnik Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
NK Legal Partners


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply