Publikacje17 grudnia 20180

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Poniżej przedstawiam informacje aktualne na dzień 28 czerwca 2017 roku, które zostały opracowane na podstawie przygotowanego projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 roku pobranego ze strony Rządowego Centrum Legislacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU USTAWY

• Cel ustawy: usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcenia praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi oraz docelowa likwidacji prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe

• ustawa na dzień dzisiejszy nie weszła w życiu – pierwotnie jako termin wejścia w życie wskazywano 1 lipca 2017 roku, jednakże termin ten nie został zachowany, aktualnie najbardziej prawdopodobny termin wejścia w życie zmian: 1 październik 2017 r. Ustawa na chwilę obecną znajduje się na etapie prac Komisji Prawniczej, a po zakończeniu ww. prac zostanie skierowana do Sejmu.

• Zaprezentowane informacje zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualny projekt ustawy z dnia 12 maja 2017 r. Poniżej zostają przedstawione założenia projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 r.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – z dniem 1 lipca 2017 roku (prawdopodobnie będzie to data wejścia w życiu ustawy, czyli prawdopodobnie 1 października 2017 roku) wejścia w życie ustawy z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności, – definicja gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem lub budynkami użytkowymi w dniu 1 lipca 2017 roku (prawdopodobnie będzie to data wejścia w życiu ustawy, czyli prawdopodobnie 1 października 2017 roku) w całości lub części na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, w tym budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, w którym co najmniej jeden lokal mieszkalny stanowił w tym dniu przedmiot odrębnej własności -budynki położone na gruntach podlegających przekształceniu z dniem przekształcenia stają się częścią składową gruntu, natomiast obciążanie użytkowania wieczystego stają się obciążeniami nieruchomości (np. służebności, czy hipoteki), – podstawą zmiany w KW będzie zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu wydane przez odpowiedni organ (np. dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa- starosta, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego- wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa)- za dokonanie wpisu w KW nie uiszcza się opłaty sądowej

2. Roczna opłata przekształceniowa – z tytułu przekształcenia właściciel ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu roczną opłatę przekształceniową w wysokości rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku; na wniosek właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty – opłatę wnosi się przez 20 lat od dnia 1 stycznia 2018 roku (osoby fizyczne nie prowadzące w dniu 1 lipca 2017 roku działalności gospodarczej na gruncie, w budynku, lokalu mieszkaniowym); w pozostałych przypadkach (np. budynki mieszkalne wykorzystywane na działalność gospodarczą) opłatę wnosi się przez 33 lata (na wniosek właściciela opłata może być uiszczona także jednorazowo), – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej udzielana jest bonifikata od opłaty w wysokości 50% (dotyczy gruntów stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa); natomiast w przypadku wniesienia opłaty łącznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego stanowiącego dotychczas własność jednostki samorządu terytorialnego właściwy organ może udzielić osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku – obowiązek wnoszenia opłat przechodzi na każdoczesnego nabywcę nieruchomości

3. Przekształcenie udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności – do przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu w udziały we własności gruntu dojdzie, jeżeli po dniu 1 lipca 2017 roku (prawdopodobnie będzie to data wejścia w życiu ustawy, czyli prawdopodobnie 1 października 2017 roku) na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym, zabudowanym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynkiem lub budynkami mieszkalnymi użytkowanymi na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, zostanie sprzedany co najmniej jeden lokal mieszkalny (przekształcenie dotyczy udziałów powstałych w wyniku tej sprzedaży)

4. Zmiany w innych przepisach – zmiana art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; art. 1 otrzyma następujące brzmienie: „Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami, a także nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Uprawnienie wygasa, jeżeli żądanie nie zostanie zgłoszone do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne.”

Agnieszka Wolszczak-Wiśniewska

Share

Leave a Reply