Publikacje17 grudnia 20180

ZMIANY W KODEKSIE PRACY JUŻ UCHWALONE PRZEZ SEJM

ZMIANY W KODEKSIE PRACY JUŻ UCHWALONE PRZEZ SEJM – co może czekać pracodawców i pracowników w przypadku, gdy wejdą one w życie? Sejm już uchwalił, czas na Senat i Prezydenta.   25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. Nr 24, poz. 141, dalej: k.p.) przygotowywane od wielu miesięcy przez Radę Ministrów. Ustawa nowelizująca trafi do Senatu, a następnie na biurko Prezydenta. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, które to ogłoszenie nastąpi po podpisaniu jej przez Prezydenta. Oczywiście procedura uchwalania zmian nie została jeszcze zakończona, bo poprawki może wnieść Senat, a podpis pod ustawą zależy już od Prezydenta, jednak już powoli można przedstawiać, na czym ta nowelizacja będzie polegać.   Jakie to będą zmiany i co oznaczają dla pracodawców i pracowników? W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w miejsce dotychczasowych czterech rodzajów umów o pracę, pozostaną tylko 3 możliwe do zawarcia umowy o pracę (zniknie najmniej popularna i najrzadziej występująca w praktyce umowa na czas wykonania określonej pracy), na co wskazuje znowelizowany art. 25 k.p.: Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. § 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe: a) jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, b) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tych okolicznościach dopuszczalne jest nie więcej niż jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.   Jak widać zmiany też dotyczą możliwości zawierania umów na okres próbny. Jednakże to nie te kwestie są uznawane za najistotniejsze z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Celem nowelizowanych zapisów ma być bowiem stabilizacja rynku pracy, którą spowoduje ograniczenie liczby umów o pracę zawartych na czas określony. Łączny okres zatrudnienia na umowy na czas określony (tzw. umowy terminowe) między tymi samymi stronami nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. W związku z tym, czwarta kolejna umowa terminowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Przy czym należy pamiętać, iż uzgodnienie między stronami (pracodawcą a pracownikiem) w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy, uważać się będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony.   Ponadto, co ważne (!), okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – podobnie jak obecnie wygląda regulacja prawna w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony – będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia umowy terminowej miałby wynieść 2 tygodnie, przy zatrudnieniu od 6 miesięcy do 3 lat – jeden miesiąc, a gdy pracownik będzie świadczył pracę co najmniej 3 lata – 3 miesiące. Dodany zostanie także nowy artykuł, tj. art. 362 k.p., stanowiący: „W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”   Skutki prawne zmian, jeśli wejdą one w życie Z dużą dozą prawdopodobieństwa ilość zawieranych umów o pracę na czas określony ulegnie ograniczeniu, niemniej jednak umowy terminowe nadal pozostaną w obrocie prawnym. Zmiany – przynajmniej z abstrakcyjnego punktu widzenia – wzmacniają sytuację pracowników i spowodują większe trudności w rozwiązaniu umów o pracę przez pracodawcę. Docelowo umowy terminowe zostaną częściowo wyparte przez umowy o pracę na czas nieokreślony, gwarantujące większą stabilizację na rynku pracy.   Romuald Kędzierski Prawnik NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply