Publikacje31 stycznia 20190

Zmiany w pit w 2019 roku. Rozliczenie podatku za 2018

Wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym osiągały dochody ze stosunku pracy, zlecenia czy umowy o dzieło, zobowiązane są do złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-37 i opłaceniu podatku wynikającego z tego rozliczenia. Terminem granicznym jest w tym wypadku 30 kwietnia następnego roku, za który to rozliczenie jest dokonywane. Należy pamiętać, że terminu tego nie można ani przedłużyć, ani przesunąć.

28 sierpnia Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa reguluje sposób rozliczania PIT wprowadzając powszechną zasadę odejścia od obowiązku składania zeznań rocznych – w tym najpopularniejszych PIT-37 przez podatników.

Rząd przyjął projekty zmiany ustaw, które spowodowały, że zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotuje za podatników skarbówka bez potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku. Krajowa Administracja Skarbowa będzie czerpała dane z zeznania podatkowego za rok ubiegły z rejestrów Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Między 15 lutego a 30 kwietnia każdy podatnik rozliczający się na formularzach PIT-37 będzie mógł zapoznać się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl). PIT jaki przygotuje dla podatnika Urząd Skarbowy, podatnik będzie mógł zweryfikować i zaakceptować przygotowane zeznanie, nie podjąć żadnych czynności, co w przypadku PIT-37 będzie skutkowało automatycznym zaakceptowaniem przygotowanego rozliczenia, odrzucić przygotowane zeznanie i przygotować własne oraz zmodyfikować przygotowane rozliczenie, np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku, uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować.

A zatem podatnik sam będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, bądź zmodyfikować, czy też chce samodzielnie rozliczyć PIT.
W przypadku nieskorzystania przez podatnika z wprowadzonych zmian, powinien on rozliczyć PIT składając formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym. Warto pamiętać, że PIT 2019 można złożyć również elektronicznie. Można to zrobić za pośrednictwem portalu www.e-deklaracje.gov.pl. Aby złożyć rozliczenie za rok 2018 drogą elektroniczną potrzebne są: dostęp do Internetu, PESEL lub NIP, data urodzenia, kwota przychodu uzyskaną w roku 2017 (w celu weryfikacji tożsamości podatnika). Zmiany nastąpiły również w Ordynacji podatkowej. Wprowadzono przepis skracający okres zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku PIT z 3 miesięcy do 45 dni , jeżeli zostanie ono złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Share

Leave a Reply