Publikacje17 grudnia 20180

Chcesz ściąć drzewo?

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USUWANIEM DRZEW ROSNĄCYCH NA NASZEJ POSESJI – ZEZWOLENIA I OPŁATY Okres zimowy to czas, w którym często decydujemy się na ścięcie drzewa rosnącego na naszej posesji, przykładowo celem uzyskania potrzebnego w sezonie grzewczym opału. Co do zasady właściciel nieruchomości może swobodnie dysponować gruntem oraz częściami składowymi tego gruntu.   Wiele osób nie zastanawia się więc przed usunięciem drzewa lub krzewu, czy przepisy nie nakładają obowiązków związanych z takim działaniem. Tymczasem, przepisy przewidują w niektórych sytuacjach konieczność uzyskania zezwolenia oraz uiszczenia opłaty za ścięcie drzewa lub krzewu. Obowiązki reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwana dalej ustawą.   ZEZWOLENIE NA ŚCIĘCIE DRZEWA Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.   Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.   Wzory wniosków powinniśmy znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy. Przepisy ustawy przewidują szereg wyjątków od zasady, zgodnie z którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzewa. Obowiązku takiego nie mamy m.in. w przypadku: – krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat; – krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; – drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew; – drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.   OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEWA Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.   Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm: – posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni; – nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa. Stawki opłat za usunięcie poszczególnych gatunków drzew określają akty wykonawcze wydawane przez Ministra Środowiska. Ustawa przewiduje wyjątki od obowiązku uiszczenia opłat. Nie nalicza się między innymi opłat za usunięcie: – drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; – drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Agnieszka Przybylska Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply