Publikacje25 lutego 20190

IP Box – zachęta podatkowa do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

Od 1 stycznia 2019 roku w polskich ustawach o podatkach dochodowych obowiązuje nowa ulga (tzw. IP Box lub Patent Box), która ma zachęcić polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Polega ona na objęciu 5%., preferencyjną stawką podatkową dochodów z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Oznacza to możliwość realnego obniżenia obciążenia z tytułu należnego podatku dochodowego.

Typy przychodu kwalifikujące się do objęcia ulgą

Ustawodawca wprowadził zamknięty katalog praw własności intelektualnej, które mogą być objęte preferencją podatkową. Zalicza się do nich podlegający ochronie prawnej:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Co istotne, powyższe prawa muszą podlegać komercjalizacji czyli nie być wyłącznie wykorzystywane w działalności operacyjnej podatnika, ale muszą wprost generować dające się określić przychody. Ustawodawca dopuścił co prawda aby ulgą objęty był również dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi, jednak taki dochód musi być możliwy do wydzielenia.

Moment odliczenia

Co niezwykle istotne możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki podatku jeszcze przed zakończeniem formalnej procedury ochrony prawa własności intelektualnej. Ulga IP Box może być również stosowana do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku. W przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik zobowiązany jest do korekty swoich rozliczeń z tego tytułu.

IP Box a ulga B+R

IP Box jest niejako uzupełnieniem listy zachęt, jakie polski ustawodawca przewidział dla przedsiębiorstw innowacyjnych i prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na odniesienie się do strony kosztowej w przypadku ulgi B+R (art. 18d Ustawy CIT oraz art. 26e Ustawy PIT) korzystanie z niej nie wyklucza jednoczesnego skorzystania z preferencją jaką jest IP Box.

Jakub Pacan, doradca podatkowy nr 12481

Share

Leave a Reply