Publikacje21 lutego 20190

Kwota wolna od potrąceń Komornika Sądowego w 2019 roku

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotycząca ograniczenia w dokonywaniu potrąceń przez organ egzekucyjny w postaci Komornika Sądowego z tytułu umowy zlecenie.

W tym miejscu należy wskazać, iż powyższe ograniczenie zostało uregulowane w art. 833 § 2 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż „przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu Dłużnika będącego osobą fizyczną.”

Nowelizacja art. 833 rzeczywiście wprowadziła ograniczenie odnośnie realizacji zajęć z tytułu wierzytelności (umowy zlecenie). Jednakże należy mieć przede wszystkim na względzie, iż tak jak zostało to wskazane, przepis ten oraz ograniczenie z art. 87 i 871 k.p. stosowane odpowiednio, będzie mieć miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy wynagrodzenie wypłacane zleceniobiorcy stanowi świadczenie powtarzające się oraz co najistotniejsze – jego celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowi jedyne źródło dochodu Dłużnika, który jest osobą fizyczną.  

Co istotne, kwestia udowodnienia, iż periodyczne wynagrodzenie wynikające z umowy zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu albo jego celem jest zapewnienie utrzymania Dłużnika leży po stronie Dłużnika. Jest on bowiem jedynym podmiotem, który może posiadać wiedzę oraz złożyć oświadczenie Organowi egzekucyjnemu w tym przedmiocie.

Dlatego też Zleceniodawca (Dłużnik zajętej wierzytelności) w momencie otrzymania zajęcia wierzytelności od Komornika Sądowego w pierwszej kolejności powinien je zrealizować zgodnie z otrzymanym pismem tj. w wysokości 100 %. Natomiast jeżeli Dłużnik złoży w między czasie Organowi egzekucyjnemu oświadczenie, iż przedmiotowe wynagrodzenie stanowi jego jedyne źródło utrzymania oraz jest świadczeniem powtarzalnym, wówczas – do takich zajęć odpowiednio zastosowanie będą miały zgodnie z powołanym na wstępie art. 833 § 21 k.p.c. – przepisy kodeksu pracy.

Wobec powyższego, wówczas kwotą wolną od potrąceń zgodnie z art. 871  § 1 pkt. 1 i 2 k.p.:

„§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1)minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2)  75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;”

Od 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2 250,00 zł brutto.

Agnieszka Wolszczak – Wiśniewska
Prawnik Kancelaria NK Legal

 

Share

Leave a Reply