Publikacje17 grudnia 20180

Minimalna stawka godzinowa

1. Minimalna stawka godzinowa od 01.01. 2017 r. Od 01.01.2017 r. wchodzą zmiany dotyczące umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług. Zgodnie z ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. z dnia 21 września 2016 r., ogłoszono, „ że wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DZ. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi 13 zł.” Na podstawie art. 8 e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace. wypłata niższej kwoty niż 13 zł brutto za godzinę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Względem powyższego należy wskazać, iż od stycznia 2017 r. w umowach zlecenie wynagrodzenie powinno zostać tak określone aby kwota wypłaconego wynagrodzenia nie była niższa aniżeli 13 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę. Zmienione przepisy nakładają obowiązek wypłacenia wynagrodzenia zleceniobiorcy w kwocie nie niższej niż przewidziana w przepisach godzinowa stawka minimalna. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. w umowach zlecenie, które są zawierane na okres dłuższy niż jeden miesiąc, został wprowadzony obowiązek częstotliwości wypłat kwoty ze stawki minimalnej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Kolejnym obowiązkiem jest dokonywać wypłat wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej. Powyższe wynika z art. 8 a ust 6 oraz art. 8 a ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dodatkowo należy wskazać, iż Zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o wypłacenie stawki minimalnej, także w przypadku kiedy w umowie określono niższą kwotę wynagrodzenia. 2. Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Zgodnie z art. 8 b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Przedmiotową kwestię strony świadczenia określają w umowie sposób ewidencjonowania czasu pracy. Zatem kiedy Zleceniobiorca wypracuje więcej godzin aniżeli zostało to wskazane w umowie, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy za każdą przepracowaną godzinę przynajmniej 13 zł. Konieczne zatem będzie wykazanie poprzez ewidencjonowanie ilości przepracowanych przy realizacji zlecenia czasu. Agnieszka Wolszczak-Wiśniewska Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply