Publikacje17 grudnia 20180

Najem okazjonalny – ukłon ustawodawcy w stronę wynajmującego.

W dniu 28 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2010 nr 3 poz. 13) o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzająca najem okazjonalny.

Co nowego?

Najem okazjonalny jest nową kategorią umowy najmu, w założeniu polepszającą sytuację prawną wynajmującego. Dzięki wprowadzeniu tej regulacji łatwiejsza będzie eksmisja dawnego najemcy – zniesiono przysługujące mu wcześniej uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego. Również w stosunku do najmu tradycyjnego uproszczono sposób rozliczenia najmu okazjonalnego z urzędem skarbowym. Umowę najmu okazjonalnego może zawrzeć osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, na czas określony do 10 lat.

Co w praktyce różni najem okazjonalny od zwykłego najmu?

  • Gwarancja notarialna (w przypadku najmu okazjonalnego) – jest to oświadczenie najemcy wyrażone w formie aktu notarialnego stanowiące załącznik do umowy najmu okazjonalnego, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy.
  • Najemca ma obowiązek wskazać (w umowie, w załączniku do niej albo oświadczeniu notarialnym) inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Konieczne jest oświadczenie właściciela lokalu „zastępczego” lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników w razie przymusowej wyprowadzki z wynajmowanego lokalu. Wynajmujący może zażądać, żeby to oświadczenie miało notarialnie poświadczony podpis.
  • Dotychczas właściciel nie mógł eksmitować lokatora, który nie chciał się wyprowadzić z wynajmowanego mieszkania, mimo że umowa najmu została rozwiązana. Wyroki eksmisyjne często były nieskuteczne, ponieważ aby dokonać eksmisji, lokator musi otrzymać lokal socjalny. Nowe przepisy rozwiązują ten problem.
  • Umowa najmu okazjonalnego musi być zarejestrowana w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.
  • Umowę z najemcą podpisuje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Jak zawrzeć umowę?

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się w formie pisemnej, na czas oznaczony (maksymalnie do 10 lat). Do umowy obowiązkowo należy załączyć:
  • Oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu
  • Wskazanie przez najemcę lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja.
  • Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytułu prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
Zawarcie umowy, można uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji w wysokości do kwoty 6-krotności czynszu przysługującego wynajmującemu za jeden miesiąc na dzień rozpoczęcia najmu.

Dodatkowe obowiązki

Właściciel zobowiązany jest zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego, właściwemu ze względu na jego miejsce zamieszkania, naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Nie dokonanie zgłoszenia, skutkuje wyłączeniem stosowania przepisów o najmie okazjonalnym na rzecz pełnej regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym gminy. Paulina Szewczyk Aplikant radcowski Departament Prawny]]>

Share

Leave a Reply