Publikacje17 grudnia 20180

Najważniejsze zmiany w prawie na przełomie marca i kwietnia 2016

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE 22.03 – 05.04   1) Nowy tekst jednolity Kodeksu Cywilnego   od 22 marca obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Zwracam uwagę na nowy format przywoływania Kodeksu – np. Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380. Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. 1) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), 2) ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4), 3) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397), 4) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), 5) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), 6) ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137), 7) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433 i 2179), 8) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), 9) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 lutego 2016 r.   2) Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – zmiana umowy spółek przez Internet   Od 1 kwietnia 2016 r. w umowach spółek zawiązanych przez Internet (spółki jawne, komandytowe i sp. z o.o.) można dokonywać zmian w formie elektronicznej. Chociaż możliwość rejestrowania spółek z o.o. przez Internet wprowadzona została już w 2012 r, a spółek komandytowych i jawnych – w 2015 r., to dopiero od kilku dni możliwe jest teraz także dokonywanie w tej formie zmian samych umów spółek. Wnioski o rejestrację w tym trybie są rozpoznawane w terminie jednego dnia. Zmian tych można dokonywać z wykorzystaniem wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki, udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Pod uchwałą naturalnie znaleźć muszą się podpisy wszystkich wspólników/udziałowców – w formie bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – należy jednak podkreślić, że możliwa jest wyłącznie zmiana postanowień umowy wskazanych w przepisach. Wniesienie wniosku za pośrednictwem Internetu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł (w trybie „zwykłym” opłata ta wynosi 250 zł).   3) Zmiany w doręczeniach elektronicznych   Od 01.04.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Rozporządzenie to określa sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną, szczególne wymagania postępowań obsługiwanych przez system teleinformatyczny (m.in. wykaz znaków dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym). Z dniem 01.04 w życie weszło także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych. Zgodnie z § 3 rozporządzenia, „doręczenie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, następuje przez umieszczenie tego pisma w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikowi zapoznanie się z jego treścią za pośrednictwem konta.” § 4 ust. 1 stanowi zaś, że „Po odebraniu pisma, a w przypadku nieodebrania pisma – po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym, na koncie użytkownika jest umieszczane automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji.”   4) Wejście w życie niektórych przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej   Zgodnie z przepisami końcowymi ustawy o z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zastępującej poprzednią ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, niektóre z nowych przepisów do życia wchodzić będą dopiero z upływem czasu. Od dnia 01.04.2016 r. obowiązywać będą przepisy art. 18, 19 i 21 tejże ustawy – dotyczą one umów ubezpieczeniowych zawieranych na cudzy rachunek. Przepisy te stanowią m.in., że „ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to możliwości zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej.”, uregulowana jest także kwestia zgody ubezpieczonego na finansowanie składek ubezpieczeniowych w umowie zawieranej na cudzy rachunek. Art. 21 dotyczy zaś uzyskiwanych przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczającego informacji niezbędnych do dostosowania umowy ubezpieczenia do potrzeb ubezpieczającego.   5) Zmiany w prokuraturze – koniec prokuratury wojskowej   Od 04.04 znaczącym zmianom uległa również działalność prokuratury. W związku z likwidacją prokuratur wojskowych, ich rolę przejęły także komórki organizacyjne do spraw wojskowych w prokuraturach powszechnych. Prokuratorzy ds. wojskowych zachowają dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania śledztw oraz dochodzeń z dziedziny wojskowej. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych. Cały pion – zwieńczony Departamentem ds. Wojskowych w Prokuraturze Krajowej – nadzoruje teraz Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych. To ten prokurator będzie też mógł wnosić kasację do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Oskarżycielem publicznym w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przed wojskowym sądem garnizonowym lub w sprawach o przestępstwa skarbowe przed wojskowym sądem okręgowym może być wyłącznie prokurator do spraw wojskowych. Tylko prokurator ds. wojskowych może złożyć akt wniosek o ukaranie lub oskarżenia w sądzie wojskowym, tylko on może także decydować ws. podsłuchów zakładanych przez Żandarmerię Wojskową. Zmianom podporządkowane zostały także m.in. kodeks karny skarbowy czy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – w zakresie, w jakim dotyczyły one działalności prokuratur wojskowych.   Łukasz Rodak prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply