Publikacje22 października 20190

Obowiązek od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie własnej strony internetowej przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną.

Zgodnie z  art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne został nałożony nowy obowiązek, zgodnie z nowelizacją art. 5 kodeksu spółek handlowych, w którym to dodaje się § 5- wynika z niego następujący obowiązek:

„Spółka akcyjna i spółka komandytowo – akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Jednocześnie zmianie uległ przepis art. 47 ust. 1  wynikający z ustawy o krajowym rejestrze sądowym, zgodnie z którym:

„1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39, art. 40 oraz art. 44, a spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne – również adres strony internetowej, o której mowa w art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z powyżej przytoczonych zmian, które zgodnie z art. 23 ustawy zmieniającej wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r., wynika iż od stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz komandytowa –akcyjna, a nie tylko spółki publiczne jak miało to miejsce w przepisach dotychczas, będzie miała obowiązek założenia i prowadzenia swojej strony internetowej, na której to w specjalnie wydzielonym miejscu będą zamieszczane stosowne informacje przeznaczone dla akcjonariuszy. Ponadto prowadzona strona internetowa będzie podlegać zgłoszeniu  do Krajowego Rejestru Sądowego (w skrócie KRS).

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ww. ustawy zostało wskazane, iż nałożenie na spółki akcyjne oraz komandytowo –akcyjne obowiązku prowadzenia własnej strony internetowej ma na celu ułatwienie komunikacji z akcjonariuszami spółki oraz będzie zwiększać przede wszystkim ochronie praw akcjonariuszy oraz posiadania pewności w zakresie komunikacji pomiędzy spółką, a akcjonariuszami. Warto zatem podkreślić, iż informacje, które dotychczas były publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będą już stanowić jedynego źródła.

Prawnik Agnieszka Wolszczak-Wiśniewska
NK Legal Partners


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply