Publikacje17 grudnia 20180

Odpowiedzialności pracownika za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy

Niejednokrotnie zdarza się, iż pracownik, kończący pracę u jednego pracodawcy, zatrudnia się w firmie konkurencyjnej lub zakłada własną działalność gospodarczą o takim samym profilu, jak były pracodawca. W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których pracownik będzie wykorzystywał informacje przekazane mu przez byłego pracodawcę, chociażby po to, aby przejąć jego klientów. Należy jednak pamiętać o tym, że obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu stosunku pracy. Interes i dobro pracodawcy chroni m.in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) Dla możliwości skorzystania z uprawnień i ochrony przewidzianej w w/w ustawie nie ma znaczenia, czy pracodawca podpisał z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, czy nie. Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepis ten stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z art. 11 ust. 4 w/w ustawy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. A zatem były pracownik jest obowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i nie ma prawa ujawniać, przekazywać i wykorzystywać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Na takim też stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r., I PK 207/06: „Także po rozwiązaniu stosunku pracy byli pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).” W związku z powyższym, jeśli były pracownik nie wywiązał się z obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, pracodawcy przysługują roszczenia opisane w art. 18 w/w ustawy, tj. roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań, złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. Ponadto pracodawca może wystąpić na drogę karną i złożyć wniosek o ściganie, gdyż zachowanie byłego pracownika może wypełniać znamiona przestępstw określonych w w/w ustawie (np. z art. 23 ust. 1, z art. 24 albo wykroczenia z art. 26). Katarzyna Staszczyk Prawnik NK Legal Kancelaria Prawa Gospodarczego ]]>

Share

Leave a Reply