Publikacje17 grudnia 20180

Ostatnie dni na niższe opłaty

14 kwietnia wchodzi w życie zmieniona ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Będzie wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Ustawodawca uznał, iż nie ma uzasadnienia dla powszechnego zastosowania obniżenia maksymalnej wysokości opłaty stosunkowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.   Uchwalona ustawa dokonuje zmiany przepisu art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.), poprzez wprowadzenie zasady, iż opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.   Zmieniony przepis art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił dotychczas, iż w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 13 ust. 1a oznaczało więc, iż wobec wszystkich podmiotów dochodzących roszczeń wynikających z czynności bankowych miała zastosowanie zasada, iż przy roszczeniach takich funkcjonuje maksymalna wysokość opłaty stosunkowej w wysokości 1000 złotych, niezależnie od statusu podmiotu dochodzącego takich roszczeń.   Wprowadzając obecnie uchwaloną zmianę ustawodawca uznał, iż nie ma uzasadnienia dla powszechnego zastosowania obniżenia maksymalnej wysokości opłaty stosunkowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Ustawodawca uznał, iż w pełni uzasadnione jest aby uprawnienie takie przysługiwało jedynie konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rodzinne, jako podmiotom dysponującym mniejszymi możliwościami ekonomicznymi w sporach z instytucjami finansowymi.   Ustawa wprowadza ponadto zasadę, iż w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie uchwalonej ustawy, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji stosuje się przepisy dotychczasowe.   Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.]]>

Share

Leave a Reply