Publikacje5 stycznia 2023

Pakiet SLIM VAT 3 – od kiedy? Najważniejsze założenia.

Ustawodawca zapowiedział, iż pakiet SLIM VAT 3 prawdopodobnie zacznie obowiązywać na terytorium RP od 1 kwietnia 2023 r.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych niniejszą nowelizacją należy zaliczyć przede wszystkim zmiany w zakresie wydawania WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej), zmiany w definicji małego podatnika VAT, którym po zmianach będzie przedsiębiorca osiągający obroty do kwoty 2 000 000 euro limitu wraz z podatkiem oraz zmiany w zakresie dokumentowania WDT 0 % VAT polegające na wprowadzeniu, iż w sytuacji gdy brak jest dowodów koniecznych dla takiego zaewidencjonowania transakcji, możliwość wykazania w ewidencji jako WDT następuje nie dla okresu w którym dokonana została dostawa, ale okresu kiedy powstał obowiązek podatkowy. W tych okolicznościach otrzymanie dowodów umożliwiających uznanie za WDT upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, za okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy oraz dokonania korekty deklaracji i informacji podsumowującej.

Konsekwencją niniejszej zmiany będzie zniwelowanie obowiązku obniżenia podatku naliczonego jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma faktury WDT w  terminie 3 miesięcy.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na zmiany w zasadach obliczania podatku naliczonego dla rozpoczynających działalność gospodarczą dla nabycia towarów i usług na potrzeby działalności gospodarczej i poza nią. Zrezygnowano z ustawowego obowiązku sporządzania z naczelnikiem urzędu skarbowego protokołu prognozy. Po nowelizacji wystarczającym będzie złożenie zawiadomienia w terminie do 25 dnia miesiąca po zastosowaniu proporcji, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji.

Ostatecznie ustawodawca proponuje zmianę w konstrukcji podatnika bezgotówkowego uprawniającego do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Minimalny obrót dla kas online lub wirtualnych w okresie określono na 40 tys. zł, a okres prowadzenia ewidencji i obrotu wirtualnego i online skrócono do 6 miesięcy.

Reasumując, wprowadzane zmiany należy ocenić pozytywnie. Pakiet SLIM VAT 3 zakłada znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców, szczególnie przy rozliczenia VAT w Wewnątrz Wspólnotowej Dostawie Towarów, która do tego momentu sprawiała trudności niejednemu przedsiębiorcy.


Michał Wawrzyniak
Doradca Podatkowy | NK Legal Partners

Share