Publikacje28 lutego 2024

Podatek minimalny, czym jest i kiedy będzie miał zastosowanie?

Podatek minimalny został wprowadzony do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak do 31 grudnia 2023 r. nowe regulacja były zawieszone przez ustawodawcę i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Wyjątek dotyczyć będzie podatników, którzy rok podatkowy wybrali inny niż rok kalendarzowy oraz rozpoczął się on przed 1 stycznia 2024 r. a zakończy po 31 grudnia 2023 r. W takim przypadku stosowanie nowych przepisów będzie zawieszone do zakończenia roku podatkowego podatnika.

Omawiany podatek wynosi 10% podstawy jego ustalenia i jest on równoległą formą opodatkowania obok klasycznego CIT, co oznacza, że podmioty podlegające pod regulacje dotyczące podatku minimalnego nie są zwolnione z podatku CIT należnego na zasadach ogólnych. Podatnicy będą jednak mogli pomniejszyć podatek minimalny o wartość klasycznego podatku dochodowego.

Podatek minimalny będzie obowiązywał:

– podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

– podatkowe grupy kapitałowe,

– podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,

którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy ponieśli stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczył wysokości 2%.

Ustawodawca przewidział wyłączenia podmiotowe, jak również wyłączenia przedmiotowe, które jednak będą wymagały bardzo dokładnej i rzetelnej weryfikacji.

Podatnik będzie miał możliwość wyboru jednej z dwóch opcji obliczania podstawy opodatkowania. Opcje te dają przedsiębiorcom możliwość wyboru bardziej korzystnej dla nich metody. Pierwsza opcja opiera się na obliczeniu podstawy jako 1,5 proc. kosztów operacyjnych plus nadmiarowe koszty pasywne. Druga metoda zakłada obliczenie na podstawie 3 proc. wartości przychodów osiągniętych przez podatnika, wyłączając zyski kapitałowe.

Celem wprowadzenia wyżej opisanego podatku jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie chęci przerzucania dochodów z polskich spółek do państw o korzystniejszym reżimie opodatkowania.


 

Share