Publikacje17 grudnia 20180

Potrącanie wierzytelności z wynagrodzenia

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania wierzytelności z wynagrodzenia za zgodą pracownika na podstawie art. 91 kodeksu pracy? Ostatnimi czasy pracodawcy coraz częściej otrzymują od firm pożyczkowych pisma dotyczące potrącenia z wynagrodzenia należności swoich pracowników, którzy są jednocześnie dłużnikami tych podmiotów np. z tytułu niespłaconych pożyczek. Firmy oferujące pożyczki nierzadko wymagają od pożyczkobiorcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę podpisanie tzw. dyspozycji dla pracodawcy na potrącanie comiesięcznych rat pożyczki, a także wszelkich niespłaconych kwot z wynagrodzenia pobieranego od pracodawcy (art. 91 § 1 kodeksu pracy). Takie działania mają na celu głównie zabezpieczenie ściągalności ewentualnych długów. W myśl art. 91 § 1 k.p. inne aniżeli wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. należności mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Przy czym treść powyższego przepisu nie stwarza obowiązku pracodawcy do potrącania jakichkolwiek kwot. Brak jest natomiast uregulowań, które nakładają na pracodawcę obowiązek do dokonywania potrąceń nawet na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika. Ponadto zgodnie z art. 91 § 2 pkt 1, w przypadku potrącenia dobrowolnego, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z literalnego brzmienia powyższych przepisów wynika, że nawet wyrażona przez pracownika zgoda na potrącanie kwot z wynagrodzenia nie obliguje pracodawcy do takiego działania, a jedynie jest jego dobrą wolą. Oczywiście, jeśli pracodawca nie ma problemu z taką obsługą, może to robić. Należy podkreślić, że należności, które pracodawca musi potrącić z wynagrodzenia pracownika, wymienione są w art. 87 § 1 k.p. i tu pracodawca jest zobowiązany do takiej czynności wyraźną dyspozycją przepisu. Zatem art. 91 k.p. nie stwarza obowiązku pracodawcy do potrącania jakichkolwiek kwot. Zatem pisma (dyspozycje do potrącania kwot z wynagrodzenia pracownika – dłużnika), które nagminnie firmy pożyczkowe przesyłają do pracodawców są niczym innym jak próbą odzyskania należności z pominięciem drogi sądowej i egzekucji komorniczej a tym samych maja na celu zaoszczędzeniu czasu i ewentualnych kosztów związanych z prowadzonymi postępowaniami. Michał Mordak Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply