Publikacje17 grudnia 20180

Kiedy możesz odstąpić od umowy o dzieło?

Na podstawie umowy o dzieło jedna strona zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast druga do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem jej celem jest uzyskanie konkretnego efektu działań. W zawartej umowie, strony nie zawsze określają sytuacje, w których strony mogą odstąpić od umowy, jednakże przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło regulują kilka przypadków, w których takie odstąpienie jest możliwe. Jedną z takich sytuacji reguluje art. 644 kodeksu cywilnego, na podstawie którego zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy dopóki dzieło nie zostało ukończone, płacąc przy tym umówione wynagrodzenie. Przy czym zamawiający może pomniejszyć wypłacane wynagrodzenie, o to co przyjmujący zamówienie zaoszczędził w związku z niewykonaniem dzieła. Pamiętać należy, iż z tego uprawnienia może skorzystać zamawiający tylko gdy dzieło jest nieukończone, a zatem wtedy gdy nie jest ono jeszcze gotowe do wydania do odbioru. Przy odstąpieniu od umowy na podstawie art. 644 kodeksu cywilnego nie musi zaistnieć żaden konkretny powód do odstąpienia, wystarczy że zamawiający przestanie być zainteresowany ukończeniem dzieła. Kolejną możliwość odstąpienia od umowy przewiduje art. 631 kodeksu cywilnego – w przypadku konieczności znacznego podwyższenia wynagrodzenia – po pierwsze w sytuacji podwyższenia w toku wykonywania dzieła wynagrodzenia kosztorysowego wskutek zmiany cen i stawek, jeżeli zmiany te wprowadziło zarządzenie właściwego organu państwowego, a po drugie w przypadku podwyższenia wynagrodzenia wynikłego z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. W drugim przypadku tylko w sytuacji, gdy zestawienie zostało sporządzone przez zamawiającego albo przyjmującego zamówienie, który sporządzając kosztorys, dołożył należytej staranności oraz w każdym razie przed podjęciem prac dodatkowych, uzyskał na ich wykonanie zgodę zamawiającego. W sytuacji gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający, na podstawie art. 635 kodeksu cywilnego, może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Podczas gdy przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło wadliwie albo w sposób sprzeczny z zawartą umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli w wyznaczonym terminie zamawiający nie zmieni sposobu wykonania na prawidłowy, zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (art. 636 § 1 KC). W art. 640 kodeksu cywilnego ustawodawca przewidział sytuację w której również przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy. Podczas gdy do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ewelina Stawiska Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply