Publikacje17 grudnia 20180

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Spółka cywilna i spółka jawna są spółkami osobowymi. Spółka cywilna unormowana jest w Kodeksie cywilnym, natomiast do spółki jawnej zastosowanie maja przepisu Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie, całym majątkiem osobistym razem ze spółką i innymi wspólnikami, w związku z tym wierzyciel ma prawo wyboru dłużnika przeciwko któremu skieruje egzekucję.

Kodeks prawa handlowego zawiera definicję spółki jawnej, w myśl której spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inna spółką handlową. Spółka jawna jest odrębnym przedmiotem prawa. Każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, jednak egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną wymaga podjęcia uchwały wszystkich wspólników spółki cywilnej o przekształceniu jej w spółkę jawną. W uchwale powinna być wyrażona zgoda na przekształcenie.

Następnym krokiem jest dostosowanie umowy spółki cywilnej do wymogów umowy spółki jawnej. Zmiana umowy może nastąpić w formie aneksu do poprzedniej umowy spółki. Zgodnie z art. 25 k.s.h., umowa spółki jawnej powinna zawierać: 

  1. firmę i siedzibę spółki,
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  3. przedmiot działalności spółki,
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 Sąd Najwyższy w uchwale z 12 marca 2003,  III CZP 96/02, potwierdził wymóg dostosowania umowy spółki cywilnej do wymogów umowy spółki jawnej – „Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 § 4 k.s.h. należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej”.

Po stworzeniu aneksu do umowy spółki cywilnej należy sporządzić tekst jednolity umowy spółki jawnej uwzględniający wprowadzone zmiany. Aneks jak i tekst jednolity umowy powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników.

Kolejnym etapem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 7 dni od dnia podpisania dostosowanej umowy spółki cywilnej do wymogów spółki jawnej. Wniosek do KRS składa się do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Składa się go na urzędowym formularzu KRS-W1, który należy wypełnić zgodnie z umową, czytelnie. Do wniosku podstawowego dołącza się formularze:

  1. KRS-WB – z danymi wspólników,
  2. KRS-WM – klasyfikujący przedmiot działalności spółki
  3. KRS-WK wskazujący wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.

Z wnioskiem do KRS należy złożyć jeden egzemplarz umowy spółki (oryginał), dostosowanej do przepisów o umowie spółki jawnej. Do zgłoszenia dołącza się złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki oraz nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników, adresy wspólników albo ich adresy dla doręczeń.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 1000 zł i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł.

Spółka przekształcona staje się następcą prawnych spółki przekształcanej. Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co więcej, na spółkę przekształconą przechodzą także zezwolenia, koncesje, oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Jeżeli natomiast chodzi o wspólników spółki przekształcanej to stają się oni wspólnikami spółki przekształconej już w dniu przekształcenia.

Justyna Nykiel, prawnik, kancelaria NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply