Publikacje17 grudnia 20180

Przeniesienie uprawnień z koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia

Prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, co do zasady zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.) wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług. Koncesja stanowi swoiste prawo podmiotowe konkretnego podmiotu i jest ściśle z nim związane. W praktyce pojawiają się problemy, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka posiadająca koncesję, chce się przekształcić, czy też wnieść swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki. Powstają wtedy pytania co dzieje się z koncesją, który dany podmiot uzyskał? Czy „automatycznie” przechodzi na inny, nowy podmiot? Czy też nowy podmiot powinien we własnym zakresie uzyskać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, aby móc kontynuować działalność w ty zakresie? Przeniesienie uprawnień z koncesji „automatyczne” jest możliwe w przypadku łączenia się spółek na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Jednakże to rozwiązanie spowoduje pozbycie się koncesji przez podmiot posiadający koncesję na rzecz innego podmiotu, tj. spółki przejmującej, gdyż zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h. na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Najwięcej jednak problemów powstaje w sytuacji, kiedy podmiot posiadający już koncesję chciałby utworzyć, czy też przystąpić do spółki cywilnej, która miałaby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Spółka cywilna uregulowana w kodeksie cywilnym nie posiada osobowości prawnej, ani nie jest jednostką organizacyjną posiadającą podmiotowość prawną. A zatem powstaje pytanie, czy aby spółka cywilna mogła prowadzić działalność gospodarczą związaną z ochroną osób i mienia, wszyscy wspólnicy powinni posiadać koncesję w tym zakresie, czy też wystarczy, aby jeden wspólnik posiadał taką koncesję? Otóż w doktrynie istnieje pogląd, że „prowadzenie działalności gospodarczej w wyżej wskazanym zakresie przez wspólników spółki cywilnej (zgodnie z art. 4 ust. 2 u.s.d.g. przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna), jest dopuszczalne i wymaga uzyskania koncesji przez każdego wspólnika takiej spółki.” (Autor: Piotr Kubiński, Tytuł: Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie, Oficyna 2008). Wnioskować zatem należy, że gdyby podmiot posiadający koncesję został wspólnikiem spółki cywilnej, to pozostali wspólnicy spółki cywilnej chcąc prowadzić działalność w tym zakresie również muszą mieć koncesję „na siebie”, a co za tym idzie opłacać ubezpieczenie. Jednak koncesja nie jest wymagana od pozostałych wspólników, w przypadku gdy będą oni wspólnikami spółki cywilnej, ale nie będą wykonywać czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Katarzyna Staszczyk Prawnik ]]>

Share

Leave a Reply