Publikacje17 grudnia 20180

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI CYWILNEJ

Umowa spółki cywilnej może zostać rozwiązana z przyczyn, które zostały określonej w samej umowie spółki. Może to być np. upływ czasu, na jaki spółka została zawarta. Z ważnych powodów, w szczególnych sytuacjach, każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Wtedy wspólnik, który żąda rozwiązania występuje z powództwem przeciwko pozostałym wspólnikom.   Jeśli jednak wszyscy wspólnicy są zgodni, co do rozwiązania umowy spółki, można ją rozwiązać na podstawie podjęcia jednomyślnego porozumienia wszystkich wspólników. W terminie 7 dni od chwili rozwiązania każdy wspólnik zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie z CEIDG. Natomiast, jeżeli wspólnik, obok uczestnictwa w spółce, prowadzi także własną, indywidualną działalność gospodarczą, wystarczy informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy spółki cywilnej i wtedy wspólnik składa wniosek o zmianę wpisu.   W tym celu należy skorzystać z druku CEIDG-1. Stanowi on jednocześnie wniosek/zgłoszenie dotyczący: • zmiany (wykreślenia) wpisu w rejestrze (z rejestru) REGON, • zgłoszenia aktualizacyjnego NIP, • zgłoszenia do ZUS/KRUS.   Należy również wykreślić spółkę z rejestru REGON. Aby wykreślić z rejestru REGON spółkę należy złożyć w Urzędzie Statystycznym wniosek RG-2 w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozwiązania umowy spółki cywilnej. Pod wnioskiem RG-2 powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników. Istnieje również możliwość, aby wniosek podpisał pełnomocnik wspólników legitymujący się pełnomocnictwem od wszystkich wspólników spółki (bądź pozostałych wspólników spółki, w przypadku gdy na wniosku RG podpisał się jeden ze wspólników). Wniosek można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez Internet (o ile osoba ta dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym).   Wspólnicy spółki powinni z jej majątku spłacić zobowiązania i długi spółki. Po ich spłaceniu zwraca się wspólnikom ich wkłady. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w jej zyskach.   Wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie – nawet po jej rozwiązaniu. Oznacza to, że każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki, które powstały w czasie, gdy był wspólnikiem. Odpowiedzialność wspólnika majątkiem indywidualnym za zobowiązania powstałe w czasie jego członkostwa w spółce trwa nadal mimo wystąpienia wspólnika ze spółki bądź też jej rozwiązania.   Katarzyna Staszczyk Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply