Publikacje30 listopada 20180

Sposób powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Sposób powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz czy uchwała dotycząca powołania wspólnika na członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania formy aktu notarialnego?

W celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie dotyczące powołania wspólnika na członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością warto odnieść się bezpośrednio do przepisów, które regulują sposób powołania na członka zarządu. Przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 201 § 5- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej ksh). Przedmiotowy przepis mówi, o tym, że Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Względem powyższego należy wskazać, iż członka zarządu w spółce z ograniczona odpowiedzialnością powołuje się w drodze uchwały, jednocześnie w przepisie zostało zastrzeżone – „chyba, że umowa spółki stanowi inaczej”. Zatem aby określić, w jaki sposób należy powołać nowego członka zarządu, należy sprawdzić czy postanowienia tekstu jednolitego umowy spółki regulują powyższe w sposób odmienny aniżeli zostało to uregulowane kodeksie spółek handlowych. W przypadku kiedy w umowie spółki, powyższe nie zostało uregulowane w odmienny sposób- wówczas powołanie ma miejsce w drodze uchwały.

Zgodnie z powyższym wskazuję, iż zgromadzenie wspólników powinno podjąć uchwałę o powołaniu wspólnika na członka zarządu. Uchwała zgodnie z art. 245 ksh powinna zapaść bezwzględną większością głosów oraz zgodnie z art. 247 par 2 ksh w tajnym głosowaniu.

Następnie art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zobowiązuje do złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS w terminie 7 dni od dnia powołania nowego członka zarządu. Przedmiotowego zgłoszenia należy dokonać na formularzu KRS-Z3 wraz załączonym formularzem KRS-ZK. Do przedmiotowego wniosku składanego do KRS należy dołączyć podjętą uchwale wspólników dotyczącą powołania nowego członka zarządu. Do wniosku należy także dołączyć dowód uiszczonej opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zgodnie z par 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego- uiszcza się opłatę stałą w kwocie 100,00 zł.

Natomiast odnosząc się do kwestii, czy uchwala dotycząca powołania nowego członka zarządu powinna być zaprotokołowana i sporządzona przez notariusza, należy wskazać, iż nie ma takiego wymogu, ponieważ wymóg umieszczenia uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza dotyczy uchwał, które zmieniają treść umowy spółki. Natomiast uchwała dotycząca powołania nowego członka zarządu nie jest uchwałą, która zmienia umowę spółki.

Share

Leave a Reply