Publikacje17 grudnia 20180

UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY

Sprzedaż ratalna jest szczególnego rodzajem umowy sprzedaży. Charakteryzuje się ona tym, iż dokonywana jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy- profesjonalisty, a kupującym musi być osoba fizyczna.   W związku z tym nie można tego rodzaju umowy zastosować do sytuacji w której kupującym jest przedsiębiorca. Jak sama nazwa wskazuje spełnienie świadczenia przez kupującego powinno być rozłożone w czasie (cena jest płatna w ratach). Nie ma przeszkód, aby kupujący zapłacił ratę przed terminem płatności. W takiej sytuacji kupujący jest uprawniony do odliczenia kwoty odsetek należnych wierzycielowi, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów NBP.   Roszczenie o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży na raty przedawnia się z upływem 2 lat, pamiętać jednak należy, iż każdą z rat należy traktować jak odrębne świadczenie, zatem termin przedawnienia biegnie dla każdej raty oddzielenie.   Poprzez szczególne regulacje dotyczące sprzedaży ratalnej, chronione są także interesy sprzedawcy, który wydaje rzecz ruchomą przed uiszczeniem całkowitej ceny przez kupującego. W sytuacji zwłoki kupującego z zapłatą rat, sprzedawca ma prawo żądać natychmiastowej zapłaty. Takie zastrzeżenie w umowie spowoduje, iż cała należność z tytułu ceny stanie się wymagalna, przy czym mowa tu o części ceny jeszcze nieuiszczonej. Wyżej wymienione zastrzeżenie jest skuteczne tylko wtedy gdy zostało uczynione na piśmie (najczęściej w umowie), a kupujący nie uregulował w terminie co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat jest większa niż 1/5 umówionej ceny.   Sprzedawcy przysługuje także inne uprawnienie- a mianowicie prawo do odstąpienia od umowy. Może z niego skorzystać, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat jest wyższa niż 1/5 umówionej ceny. Sprzedawca może skorzystać z wyżej wymienionej możliwości tylko wtedy gdy powyższe okoliczności zachodzą łącznie. Trzeba jednakże pamiętać , iż wykonanie prawa odstąpienia możliwe jest dopiero gdy zostało skierowane wezwanie do zapłaty. W tym wezwaniu należy wskazać , iż w razie bezskutecznego upływu terminu sprzedawca odstąpi od umowy. Warto wskazać, że zastrzeżenia umowne mniej korzystne dla kupującego są nieważne i w tej sytuacji należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.   Podobnie jak przy „zwykłej” umowie sprzedaży sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty. Odpowiedzialność ta może zostać przez umowę wyłączona lub ograniczoną, ale tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne.   Reasumując, umowa sprzedaży na raty jest korzystnym rozwiązaniem dla osób fizycznych, które kupują stosunkowo drogie rzeczy, gdyż daje ona możliwość rozłożenia całkowitej ceny na dogodne raty. Ponadto, w związku z tym, że jest to stosunek pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną, ustawodawca wprowadza regulacje, które chronią interesy osoby fizycznej.   Agnieszka Musiał Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply