Publikacje17 grudnia 20180

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – zobacz jakie występują różnice w obu przypadkach

Umowa o dzieło:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (dalej k.c.), przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła o charakterze materialnym i niematerialnym, a zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że prowadzi do powstania oznaczonego dzieła i wydania go zamawiającemu. Opisując charakter umowy o dzieło, pozwoli nam to na komparycje z umową zlecenie. Przede wszystkim na wstępie należy wskazać, iż w chwili zawierania umowy- dzieło nie jest jeszcze gotowe oraz nie istnieje. Umowa o dzieło zawierana jest w celu stworzenia określonego dzieła, zgodnie z cechami wskazanymi przez zamawiającego. Umowa o dzieło przede wszystkim stanowi umowę tzw. „rezultatu” w odróżnieniu od umowy zlecenie. Jeżeli mówimy o umowie o dzieło należy podkreślić, iż przyjmujący zamówienie na wykonanie dzieła podejmie działania, które doprowadzą jego działaniem do osiągnięcia, konkretnego, indywidualnego, oznaczonego rezultatu. Dzieło wykonywane jest na zamówienie- i powinno odpowiadać wymogom określonym przez zamawiającego. Umowę o dzieło od umowy zlecenie odróżnia przede wszystkim to, że konieczne jest jej sfinalizowanie poprzez sprawdzalny rezultat.

Mając na uwadze powyższe, należy mieć na względzie problematykę zawierania umowy o dzieło bądź umowy zlecenie oraz stosowania odpowiednich przepisów. W tym miejscu należy podkreślić, iż przy umowie zlecenie mamy do czynienia z inaczej określonym przedmiotem świadczenia, który przede wszystkim polega na dokonaniu czynności prawnej.

Umowy zlecenie:

Umowa zlecenie została uregulowana w art. 734- 751 k.c.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wskazać iż umowa zlecenie stanowi umowę starannego działania. Zleceniobiorca na podstawie umowy zobowiązany jest do należytej staranności i mimo to nieosiągnięcie zamierzonego skutku w konsekwencji nie będzie rodziło niewykonania zobowiązania. Natomiast w stosunku do powyżej omawianej umowy o dzieło, mówimy o konkretnym rezultacie, który powinien być zgodny ze specyfikacją określoną w umowie. Charakteryzując umowę zlecenie należy wskazać, iż należy do grupy kontraktów o świadczenie usług. Natomiast przeciwstawiając umowę zlecenie, umowie o dzieło należy podkreślić iż umowa o dzieło jest umową rezultatu. Natomiast świadczenia wykonywane w ramach umowy zlecenie maja charakter starannego działania i odnajdują wyraz w działalności odpowiednio ukierunkowane, przy czym co należy podkreślić Zleceniobiorca nie ma obowiązku wskazanego celu osiągnąć. Obowiązku Zleceniobiorcy zmierzają do zachowania należytej staranności w dążeniu do określonego skutku. Zleceniobiorca zgodnie z zawarta umową zobowiązuje się do przeprowadzenia wielu czynności, które będą prowadzić od osiągnięcia rezultatu, natomiast same obowiązki Zleceniobiorcy będą bezpośrednio wynikać z obiektywnych reguł wiedzy i doświadczenia życiowego.
Podsumowując różnice jakie wynikają z charakteru umowy o dzieło oraz umowy zlecenie należy wskazać, iż umowa o dzieło jest umowa rezultatu, w przeciwieństwie do umowy zlecenie, która jest umowa starannego działania. W konsekwencji oznacza to, że wykonujący dzieło dąży do zrealizowania indywidualnego, konkretnego rezultatu- natomiast umowa zlecenie takiego rezultatu nie wymaga. Dodatkowo przy umowie zlecenie podkreśla się także istnienie stosunku zależnego od dającego zlecenie oraz istnienie obowiązku osobistego wykonania zlecenia.

Agnieszka Wolszczak-Wiśniewska

Share

Leave a Reply