Publikacje17 grudnia 20180

W jakich sytuacjach można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka tj. opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie. Władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, a także uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Występują sytuacje, w których władza rodzicielska może zostać odebrana. Podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej jest trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nadużywanie władzy rodzicielskiej, rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Przez trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej należy rozumieć okoliczność, co do której można przewidywać, że będzie trwała przez długi czas. Jako przykład można wskazać długotrwałe przebywanie rodzica w zakładzie karnym, wyjazd na stałe za granicę, połączony z całkowitym brakiem zainteresowania dzieckiem, wystąpienie u rodzica choroby, która powoduje, iż rodzic nie jest w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej. Jako przykłady nadużywania władzy rodzicielskiej przez rodzica można wskazać stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa, prowadzenia nierządnego trybu życia, przymuszanie dziecka do pracy zarobkowej, doprowadzenie przez brak dbałości do niestosownego zachowywania się dziecka w szkole i do złych wyników w nauce, wywieranie negatywnego wpływu na dziecko. Kolejną przesłanką stanowiącą podstawę do pozbawienia praw rodzicielskich jest rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka, co oznacza zaniechanie przez rodziców realizacji podstawowych czynności, warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. Do takich okoliczności należy między innymi głodzenie dziecka, porzucenie dziecka, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, dopuszczenie do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, władza ta przysługuje drugiemu. Należy pamiętać, że władza rodzicielska nie jest odbierana raz na zawsze, w sytuacji gdy ustaną przyczyny, z uwagi na które sąd odebrał władzę rodzicielską, może ona zostać przez sąd przywrócona. Ewelina Stawiska Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply