Publikacje17 grudnia 20180

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Z różnych przyczyn przedsiębiorcy czasami mogą chcieć zawiesić na jakiś czas prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo takie przysługuje nie tylko osobom fizycznym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, ale także przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W poniższym artykule obszernie opiszemy najważniejsze zagadnienia związane z taką procedurą. Kwestię zawieszenia działalności gospodarczej reguluje art. 14a ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807, tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm., dalej jako „u.s.d.g.”) Działalność gospodarczą na mocy tego przepisu, na okres od 30 dni do 24 miesięcy może także zawiesić spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Najważniejszym warunkiem dla zawieszenia działalności gospodarczej jest to, aby przedsiębiorca (spółka) nie zatrudniała żadnych pracowników. Spółki nie może wiązać z żadną osobą stosunek pracy na podstawie umowy o pracę – oznacza to jednak, że jeżeli osoby współpracują ze spółką na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwe. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę pozwala wspólnikom na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a ponadto w składaniu deklaracji podatkowych (podatku dochodowego od osób prawnych) i wpłacania zaliczek na ich poczet. Zwolnienie dotyczy także podatku VAT. Zgodnie z dosłownym brzmieniem ust. 3 i 4 art. 14a u.s.d.g.: „W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.” Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, że w latach, w których od początku do końca danego roku spółka zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma ona obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ani składania do urzędu skarbowego zeznania podatkowego oraz sprawozdania finansowego – chyba że jednostka dokonuje w tym czasie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym (art. 12 ust. 3b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591, tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Ponadto zgodnie z art. 231 § 6 kodeksu spółek handlowych, „za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników.” Aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, konieczne jest podjęcie kilku kolejnych kroków: Jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, do zawieszenia działalności spółki niezbędna jest uchwała Zarządu spółki, podjęta bezwzględną większością głosów. (art. 245 kodeksu spółek handlowych). W terminie 7 dni od powzięcia niezbędnej uchwały, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) w związku z art. 14 u.s.d.g., spółka musi złożyć do Sądu Rejestrowego wniosek o wpis informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek ten musi zawierać następujące informacje: 1) nazwę lub firmę spółki 2) numer KRS spółki 3) numer NIP spółki 4) siedzibę i adres spółki 5) datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek taki składa się na formularzu KRS-Z62 (dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości) do Sądu Rejestrowego właściwego wg siedziby spółki. Należy zadbać o to, by wniosek był złożony przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z KRS lub na podstawie właściwego pełnomocnictwa (w takim wypadku musi być ono także dołączone do wniosku i należycie opłacone). Do wniosku należy także załączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników (nie ma żadnego urzędowego wzoru takiego oświadczenia i spółka powinna go sporządzić we własnym zakresie), a także uchwałę o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wniosek jest wolny od opłat, nie podlega także ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dlatego też nie jest związany z obowiązkiem uiszczania opłat z tego tytułu. Dopełnienie formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym to jednak jeszcze nie wszystko. W celu zwolnienia spółki z obowiązku uiszczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w okresie zawieszenia prowadzenia działalności, niezbędne jest poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – w formie pisemnej, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji do KRS – o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 25 ust. 5a – 5d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86, tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) Ponadto, niezbędne jest także wypełnienie dokumentów dot. danych spółki jako płatnika ZUS. W tym zakresie odsyłam wprost do komunikatu ZUS dla płatników składek w sprawie obowiązujących od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. „jednego okienka”: „W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest zgłosić ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie Zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA). Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona wyrejestrowania płatnika składek w sytuacji, gdy płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców). Zakład powiadomi płatnika składek (ewentualnie osoby współpracujące) odrębnym pismem o wszystkich sporządzonych przez ZUS dokumentach ubezpieczeniowych – w związku z zawieszeniem przez niego wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku, gdy do Zakładu wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, a ZUS stwierdzi, iż dany płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas Zakład powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.” Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę na kwestię zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy, co reguluje art. 99 ust. 7a – 7b. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.). Co do zasady, za okres ten spółka jest zwolniona z obowiązku składania tychże deklaracji, co nie dotyczy jednak: 1) podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, 2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem, 4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, 5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Naturalnie też do złożenia stosownej deklaracji spółka będzie zobowiązana także wtedy, gdy zawieszenie nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego lub gdy w okresie zawieszenia powstanie po jej stronie obowiązek podatkowy VAT. Łukasz Rodak Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply