Publikacje17 grudnia 20180

Zmiana sposobu użytkowania budynku a obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi

Temat ten jest istotny z punktu widzenia przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć wykonywanie działalności o innym profilu w dotychczasowym lokalu lub budynku, w związku z czym może istnieć obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania tego lokalu lub budynku.   Nie każda zmiana sposobu użytkowania lokalu przez przedsiębiorcę będzie powodowała zmianę jego funkcji w rozumieniu ustawy prawo budowlane i jednocześnie obowiązek zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Kwestię zmiany sposobu użytkowania reguluje art. 71 i następne ustawy prawo budowlane.   Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Bez wątpienia jednak, przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu mieszkalnego na cele np. usługowe lub lecznicze. Zgłoszenia zamierzonej zmiany sposobu użytkowania należy dokonać przed wykonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W takim zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania budynku, a dodatkowo dołączyć: 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 2. zwięzły opis techniczny, okreslający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi; 3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli w toku postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania okaże się m.in., że zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, właściwy organ wnosi sprzeciw. W takim przypadku, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.   Gdy przedsiębiorca dokona faktycznej zmiany sposobu użytkowania bez dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części oraz nakłada obowiązek przedstawienia dokumentów, które są wymagane przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania w zakreślonym terminie. Po upływie terminu lub na wniosek przedsiębiorcy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego sprawdza wykonanie powyższego obowiązku – w przypadku jego wykonania – ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. W ustawie została przewidziana sankcja za niewykonanie w/w obowiązku albo dalszego użytkowania obiektu lub jego części, pomimo jego wstrzymania albo zmiany sposobu użytkowania pomimo sprzeciwu, mianowicie powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Należy stwierdzić, że nawet niewielka zmiana przeznaczenia lokalu może wiązać się z obowiązkiem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania odpowiedniemu organowi oraz może spowodować poniesienie dużych kosztów w celu wykonania wymaganych prac budowlanych.   Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że nieprzestrzeganie wyżej opisanej procedury może wiązać się z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego, a także zapłatą grzywny, będącą sankcją za samowolę budowlaną.   Karolina Warcicka Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply