Publikacje17 grudnia 20180

Zmiana warunków umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela

Większość z nas chociaż raz w życiu zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń. Obecnie, ubezpieczyciele oferują wiele rodzajów umów ubezpieczenia, chroniących przed różnego rodzaju ryzykami. Osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia, czują się zabezpieczone finansowo. Niestety, problemy związane z zawartą umową ubezpieczenia najczęściej ujawniają się dopiero po wystąpieniu zdarzenia, objętego ubezpieczeniem. Niejednokrotnie, osoby ubezpieczone zgłaszają, że dopiero na etapie likwidacji szkody dowiedziały się o tym, że warunki umowy ubezpieczenia, określone we wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową, zostały jednostronnie zmienione przez zakład ubezpieczeń na ich niekorzyść. Czy w takiej sytuacji pozostaje nam biernie zgodzić się z decyzją zakładu ubezpieczeń, czy możemy się bronić przed niekorzystną dla nas zmianą warunków umowy? W jaki sposób możemy podważyć decyzję ubezpieczyciela? W sytuacji, gdy ubezpieczyciel jednostronnie zmienił warunki umowy ubezpieczenia, o czym nie poinformował w odpowiedni sposób ubezpieczającego, istnieje możliwość powołania się na art. 811 Kodeksu cywilnego. Przepis ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę ubezpieczyciel doręcza ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. Ustawodawca wprowadza również bardzo korzystną dla ubezpieczających konsekwencję niedochowania przez ubezpieczyciela powyższego obowiązku. W razie bowiem zaniechania zastosowania się do wskazanych wyżej wymogów, zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. Jeśli natomiast ubezpieczyciel zwrócił uwagę na postanowienia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego od złożonej przez niego oferty i wyznaczył termin do zgłoszenia sprzeciwu, w braku sprzeciwu w wyznaczonym terminie umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. W przypadku, gdy ubezpieczyciel wyda niekorzystną dla nas decyzję, którą chcielibyśmy zaskarżyć, możemy przede wszystkim, złożyć odwołanie od wydanej decyzji do zakładu ubezpieczeń. W razie podtrzymania niekorzystnej dla nas decyzji, sprawa może być skierowana do sądu. Ponadto, istnieje możliwość zwrócenia się do Rzecznika Finansowego ze skargą na zakład ubezpieczeń lub z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. Agnieszka Przybylska Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply