Publikacje5 grudnia 20190

Zmiany do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin nie może przekraczać 60 dni!

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, na mocy której wyprowadzono zmiany do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Istotna jest zmiana, która ogranicza możliwość wydłużania terminów płatności w zależności od kategorii przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2a: termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca. W przypadku, gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego”.

Aby prawidłowo zakwalifikować dane przedsiębiorstwo jako duże, małe, średnie lub mikro, ustawodawca w art. 4 pkt. 5 i 6 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych odsyła do załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu. Art. 2 ww. załącznika zawiera następującą definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

 W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

 W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.”

Spełnienie kryterium pułapu zatrudnienia jest  obowiązkowe, aby dane przedsiębiorstwo można było uznać za MŚP. Przedsiębiorstwo może jednak wybrać pułap obrotu albo pułap sumy bilansowej. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obu wymogów i może przekroczyć jeden z pułapów bez skutków dla swojego statusu MŚP.

Dodatkowe utrudnienie dla przedsiębiorcy może spowodować konieczność zakwalifikowania danego przedsiębiorstwa jako przedsiębiorstwa niezależnego, partnerskiego lub powiązanego. W tym celu, niezbędne jest ustalenie relacji z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od tych ustalonych powiązań, należy dodać niektóre lub wszystkie dane przedsiębiorstw będących w związku.

Odpowiednie zakwalifikowanie pozostających ze sobą w relacjach gospodarczych, przedsiębiorstw jako mikro, małych, średnich lub dużych, zgodnie z wymogami ustawy
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a tym samym z warunkami określonymi w ww. Rozporządzeniu jest niezbędne dla prawidłowego ustalania terminów zapłaty, wprowadzonych ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Wydłużenie terminów wbrew przepisom zmienionej ustawy może spowodować naliczenie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych po upływie 60 dni. Nadto, wierzyciel może odstąpić od umowy albo ją wypowiedzieć, jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni i jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

Radca prawny Ewa Kosior
NK Legal Partners


Jeżeli w Państwa działalności powstały wątpliwości na powyższym gruncie zapraszamy do kontaktu ze swoim dedykowanym zespołem prawnym w naszej Kancelarii, a w przypadku gdy nie są Państwo naszymi Klientami zapraszamy do spotkania się z naszym pełnomocnikiem we wskazanym przez Państwa miejscu na niezobowiązujące i nieodpłatne spotkanie.

Share

Leave a Reply