Publikacje17 grudnia 20180

Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831), która wprowadza zasadę odprowadzania składek umowy zlecenia do pułapu minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2016 r. wyniesie 1850 zł.   W myśl tej regulacji osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, tj.: praca nakładcza, zlecenie, działalność gospodarcza, funkcja posła w Parlamencie Europejskim oraz duchownego objęta będzie obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Ma ona również prawo, na swój wniosek, zostać objęta ubezpieczeniami także z pozostałych tytułów. Może również, jak wcześniej, wybrać wszystkie tytuły, tylko niektóre lub je zmienić. Zatem obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa zlecenie, ale jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy będzie niższa aniżeli 1850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać oskładkowaniu.   W obecnym stanie prawnym zleceniobiorcy pracując na podstawie kilku umów zlecenie obowiązkowo podlegali ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy, która została zawarta najwcześniej. Składki na ubezpieczenie społeczne od kilku umów zleceń mogły być odprowadzane od jednej umowy zlecenia – najczęściej opiewającą na najniższą kwotę. Tym samym powszechna stała się praktyka zawierani kilku umów z tym samym zleceniobiorcą, z czego jedna umowa była na niewielką kwotę, a druga opiewała na znacznie wyższą sumę. Nowelizacja ma ukrócić tego typu działalność. Obowiązek odprowadzania składek powstanie od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatem dopiero od kolejnej umowy przekraczającej tę kwotę nie trzeba będzie opłacać składek. Przykładowo, jeżeli zleceniobiorca ma podpisane 3 umowy zlecenia: – na 500 zł, na 1400 zł oraz na 2000 zł to składki odprowadzi tylko od dwóch pierwszych, ponieważ podstawa wymiaru składek wyniesie 1900 zł, a zatem przekroczy ustawowy próg wynagrodzenia minimalnego.   Zmiana dotknie również osoby prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie wykonujące prace na podstawie umowy zlecenie. W tej sytuacji zleceniobiorca zobowiązany będzie zapłacić obowiązkowe składki od prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, tj. 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie nie ma żadnych przeszkód aby przedsiębiorca płacił dobrowolne składki ZUS również z umowy zlecenia.   Michał Mordak Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply