Publikacje17 grudnia 20180

Dziedziczenie testamentowe – jak przyjąć albo odrzucić spadek

Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeśli spadkodawca sporządził testament, osoba, u której znajduje się testament, zgodnie z art. 646 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.   Warto wskazać, iż zgodnie z w/w przepisem kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.   Spadkobierca powołany do dziedziczenia na podstawie art. 1012 Kodeksu Cywilnego może przyjąć spadek bez ograniczenia za długi spadkowe (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) albo spadek odrzucić.   Przyjęcie proste wiąże się z przyjęciem całego spadku (wraz z długami). W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.   Oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku składa się w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.   Wskazać jednak należy iż przepis, który mówi o tym, że w przypadku niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, przyjęcie następuje z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 § 2 Kodeksu Cywilnego) wszedł w życie z dniem 18 października 2015r. W związku z tym, jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 18 października 2015r. zastosowanie będzie miał ten przepis w poprzednim brzmieniu zgodnie z którym brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.   Podsumowując – jeśli spadkodawca zmarł przed 18 października 2015r. brak oświadczenia w terminie 6 miesięcy równoznaczny jest z prostym przyjęciem spadku, jeśli zmarł po 18 października 2015r. brak oświadczenia w terminie 6 miesięcy równoznaczny jest z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.   W związku z powyższym, jeśli dowiemy się o śmierci spadkodawcy, który sporządził testament, jesteśmy w jego posiadaniu i chcemy sprawy spadkowe jak najszybciej uregulować, najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do notariusza, który otworzy i ogłosi testament, przyjmie od nas oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku i sporządzi (jeśli zajdą przesłanki) akt poświadczenia dziedziczenia.   Katarzyna Staszczyk prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply