Publikacje17 grudnia 20180

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy został uregulowany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   W myśl art. 77 zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: 1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, 2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, 3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, 4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, 6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4 7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, 8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne, 9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, 10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9, 11. osoby pobierającej rentę socjalną, 12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, 13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, 14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.   Za członków rodziny uważa się małżonka (wdowa i wdowiec), rodziców, ojczyma, macochę oraz osoby przysposabiające, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.   Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.   Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny ponoszącemu koszty pogrzebu w wysokości 4.000 zł. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.   Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.   Michał Mordak Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply