Publikacje17 grudnia 20180

Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

Przedsiębiorcy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, często spotykają się z pojęciem przedawnienia. Przedawnienie jest instytucją, która powoduje ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia roszczenia. Skutkiem tej instytucji jest to, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Istnieją jednak pewne czynności, których zaistnienie powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia.


Bieg przedawnienia przerywa każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Takimi czynnościami są przykładowo: wytoczenie powództwa o świadczenie będące przedmiotem roszczenia, wniosek o zabezpieczenie powództwa, wniosek o zawezwanie zobowiązanego do próby ugodowej, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, jeżeli jest ono drogą dochodzenia roszczenia, wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny, zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, wniosek o wszczęcie egzekucji, wniesienie powództwa wzajemnego.

Bieg przedawnienia przerywa również uznanie roszczenia przez zobowiązanego. Uznanie takie może mieć postać umowy zawartej pomiędzy zobowiązanym a uprawnionym. W umowie powinno znaleźć się oświadczenie woli zobowiązanego, w którym potwierdza on istnienie swojego obowiązku i zobowiązuje się do jego realizacji. Uznanie może także nastąpić poprzez oświadczenie wiedzy zobowiązanego, którym wyraża on przeświadczenie o istnieniu roszczenia wierzyciela. Może ono być dokonane w dowolnej formie – w sposób wyraźny lub dorozumiany, między innymi poprzez wykonanie części świadczenia, złożenie prośby o rozłożenie należności na raty czy też o odroczenie terminu płatności. Przerwanie biegu terminu przedawnienia następuje także poprzez wszczęcie mediacji. Niniejsze dotyczy mediacji prowadzonej na wniosek strony przed wszczęciem postępowania sądowego, gdyż jeżeli mediacja prowadzona jest na podstawie postanowienia sądu, w toku sprawy, to przerwanie biegu terminu przedawnienia następuje wcześniej – przez czynność uprawnionego wszczynającą postępowanie sądowe.

Ewelina Stawiska, prawnik, kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply